Båtmanshuset i Skara. En artikel av Ernst Lefvander

I uppsatsen av Sven Sahlström om Båtsmän i Skara följer här några fakta och funderinga beträffande båtsmännens arbetsplatser och bostäder i Skara. Jag tror att man bör förutskicka att boendet var helt olika för båtsmän utefter kusterna och våra båtsmän här inne i en borgarstad. Båtsmännen utefter kusterna hade som sin stora uppgift, att huvudsakligast som krigfolk bemanna Kronans fartyg. Och från dessa göra sin plikt. Och i fredstid sina övningar. Dessa båtsmän var fastare engagerade till sin arbetsplats. Deras bostäder var mer så att säga militärt förlagda. Vi ser till exempel i Västervik hur båtsmansstugorna voro samlade i mindre kvarter. Båtsmanshus i Skara bör ha haft en annan karaktär. Dels förlagda till Rotar. Liksom knektens torp. Lydande under en Rote. Men här bör båtsmannen i Skara särskiljas från den stridande båtsmannen. Inne i landet hade vi våra hantverksmästare. Fjärran från hav. Men kunnig yrkesmän. Just sådana yrkesmän fl ottan behövde för sina befästningar och båtar. I krig eller fred. Både till sjöss och till örlogsstationerna behövdes folk som kunde sitt yrke – som skomakare, skräddare, målare och timmermän med mera. Dessa behövde ej övas i vapenbruk. Det var tillräckligt att kunna båda upp yrkeskunniga hantverkare.

Det är möjligt att båtsmännen erhöllo tidigast mark ute på Stadens jord. Den mark som låg utanför hank och stör. Utefter denna gräns hade vi åt väster – i dag Önnerberska tomten vid Gunnar Wennerbergsgatan – en tomt som nämnts ”Båtmanstomten”. Men vi bör förutsätta att det var hos hantverksmästarna som våra båtsmän voro verksamma som gesäller, kanske lärlingar. Skaras borgästare J N Northman år 1771 – ”Följande lämbnas ödmiukeligen wid anmärckningarne om Scara Stad, och kunne som aldeles pålitlige, observeras . . . Handtwärckare bestå först af fyra serskilte skrå ämbeten nembln Sämskmakare, Skomakare, Skräddare och Snickare. Hwarförutan äro i Staden trettiofem stycken serskilte handtwärks professioner af de mäst betydelige och angelägnaste med duchtige mästare i hwarje profession”.

Borgmästare Northmen kunde säkerlige vara till freds med sina ”anteckningar”. Vi hade kunnigt hantverksfolk i Skara. Var bodde nu dessa hantverkare. Inte var de utflyttade utanför Stadens hank och stör. Visst inte. De var aktningsvärda borgare. Deras familjer, deras drängar och pigor, gesäller och lärlingar bodde tillsamman under samma tak. En del i gatuhuset, en del i gårdshusen. Kanhända ovanpå verkstaden. Bodde granne till handlande, krögare, domkyrkoorganist och kanske en lektor. Hos någon av de sista var det uteslutet med någon båtsman. Han skulle finnas hos hantverkare. Borgmästare Northman fortsätter sina anteckningar år 1771. ”Båtsmanshållet är sju ordinarie”. Sahlströms artikel nämner detsamma. Likaså en anteckning från år 1658 återgiven i facsimil. Här se vi på denna anteckning längst ned under rubriken Skara Stad att vi då hade sju båtsmän. – De heter, Lars Bengtson, Oluf Bentson, Anders Ambiörnson, Oluf Swenson,

Förteckning över Båtsmän. Register från 1658, varav vi kan se bland dem som tillhörde Båtsmanhållen i Alingsås, Bogesund och Skara Stad Anders Swenson den äldre,  Anders  Swenson den yngre samt som nummer sju Anders Person. Vi observerar att det är sju namn. Ordinarie eller ej nämns här ej. Ej heller ha de erhållit sina militära namna. Så typiskt kortfattat som det militåra ville vara. Men namnen är hövliga, här i Skara. De kan vara helt förskräckliga på annat håll. Namngivaren, officeren, var han mer mänsklig här i våra trakter. Det militära namn våra båtsmän ”åsattes” följde båtsmangeneration efter generation. Vid forskning efter båtsmän på en och samma Rote, på en och samma tomt, finns svårigheter att orientera sig. Vad hade båtsmannan för namn innan han erhöll namnet Troge. Förnamnen är naturligtvis olika, under tidernas gång, Trogen kanske återfinns på en tidig karta boende på ”Olof Nilsons tomt”. Senare ersatt med ett tomnummer. Som i sin tur ännu någon gång har ändrats. Tomtsammanläggningar. Hantverkaren har sålt sin gård till Domkapitelsnotarien, och därmed skyldighete kanhända borta för att hålla en båtsman. Skara Stads Båtmansnummer Båtsmannen i Skara erhöll var och en sitt nummer, gällande för både ordinarie och fördubbling. Nummer 146-154, men även 150156. Orsak till denna förändring får sökas i de millitära Rullorna. Båtsmansnummer och namn borde följas å. Med finns avvikelser. Som till exempel - /o=ordinarie f=fördubbling/ - o146 - Gjök, Gjök. o148 - Hasselberg, Lars Svenson Giöök, Gjöök. o149 - Falck, Falck, Falck. f149 - Kjempe, Nils Larson Falck, Kjempe, Kjempe 0150 - Magnus Trogen, Sven Person Trogen, Göran Person Bult, Lars Svenson Trogen. f150 - Kjöhl, Kjöhl, Sven Person Trogen. o151. Lars  Skälling. Olof Johanson Frisk, Skilling, Anders Anderson Skilling. f151 - Kindberg, Kindberg, Olof Peterson Frisk, Håkan Borg. o152 - Katt, Petter Katt, Katt. f152 - Dufva, Per Svenson Giöök, Dufwa. o153 - Skaårman. Sören Månson Bing, Torsten Skarman, Skarman. f153 - Wallman, Wallman. o154 - Sven Frisk, Torsten Person Katt, Måns Frisk, Frisk. f154 - Götman, Sven Nilson Lustig, Götman, Gjötman. 0155 - Petter Essping, Torsten Person -- man. f155 - Erik Franson. o157 Sven Person Nåfwe.f156 - Nil Larson Brun.

Båtsmanshuset. Skolgatan nr 3. Norra Kyrkogatan ansluter till Bommagatan i norr och Skolgatan i söder. I den kil som bildas här ligger några tomter. Under århundradenas lopp har tomterna förändrats beträffande gränser sinsemellan samt tomtnummer och tidigare tomternas ägarenamn. Båtsmanshuset är således beläget inom denna samling av tomter. De kan ha haft tomtnamn och senare nr 18, 19, 20 och 21. Inom detta område har det bott människor med mycket olika levnadsförhållanden. Vi nämner några. Majoren Carl Hjort. Bagarmästaren Adam G Jacobsson, Numer Musikant ord K. Vestg. Regte Swante Seger. Fröken Br Chr Gyllenspets. Stadsfältskären Johan Christ. Scheltz. Det är uteslutet att någon av dessa skulle stå för ett båtsmanshåll.

Däremot är det intressant att en fältskär bor inom vårt område. Mästare hos vilka vi borde söka båtsmän torde vara - Skräddarmästarna And. Wahlström och Peter Lagerquist. Hattmakaren Bengt Lindberg. Byggmästaren Olof Eriksson. Vi finner här ett antal skräddargesäller - Hans Jacob Falk, Peter Boström, H Skarin, Elias Hultman och skräddarlärling Pehr Tobiasson. Låt oss se på en facsimil från General MünsterRulla uppå Wästergiöttlands Compagnie Anno 1729. Här se vi under Scara Stad antecknade Båtsmän. Lars Svenson Giöök som nr 148 ordinarie. Anteckning - är oduglige. får avskidt. Roten vacant. o149 - Nils Larson Falck. o150 - Lars Svenson Trogen. o151 - Håkan Borg. f151 - Anders Anderson Skilling, varit fördubblad på denn No samt avangerat til ordinarie . . . Följande tre Båtsmän - o152 - Petter Katt, o153 - Torsten Skarman samt o154 - Måns Frisk, är samtliga ordinarie Timmermän vi Amiralitetet i Carlscron. Roten vacant. General Mönster-Rulla över Roterings Båtmans-Kompani vid Generl-Mönstringen den 10 Juni å Kongl. Skeppsholmen i Stockholm och den 27 juni i Lilla Edet År 1874, antecknar följande Båtsmän - o146 -Gjök, f148 - Hasselberg, o149 - Falck, f149 - Kjempe, o150 - Trogen, f150 - Kjöhl, o151 - Skilling, f151 - Kindberg, o152 - Katt, f152 - Dufwa, o153 - Skarman, f153 - Wallman, o154 - Frisk samt f154 - Götman.


Båtsmanshuset är mycket intressant. Inte endast det att föregångare till dagens skaraborg haft sin verksamhet där. Militär- och försvarshistoriskt intressant. Byggnaden i sig själv högst intressant - ja, så skrev jag i april 1981 till Skara Kommun - och att byggnadens läge i syd-nord följer den äldre stadsplanen. Långsträckta smala tomter i syd-nordlig sträckning. Vi ha ett par byggnader till i samma läge. Djäknestallet och det mindre väl underhållna lilla huset vid bron till Veterinärinrättningen. Kanhända inte för alla - men rariteter. Huset går att restaurera. Pengar kommer det att kosta. Men bör man inte även kunna väga kultur - i snöda pengar. Båtsmanshuset ligger inne på gården till ”Kulturen”, vilket borde möjliggöra att låta det gamla huset ingå i den kulturella verksamheten i vårt Skara.