Organisering

Den bohuslänska granitindustrin

På en häll i Sannäs, Tanums kommun, finns flera ristningar från stenhuggarepoken. Denna visar en  avbildad människofigur, med ordet ”Skabb” inristat efter namnet. Skabb betyder här antagligen samma som det engelska ordet, nämligen strejkbrytare. Fotograf och källa: Kulturlandskapet.

Den bohuslänska granitindustrin

Denna ristning på samma häll i Sannäs avbildar direktören eller ägaren som efter förhandling gick med på en höjning av lönen – här avbildad som en slant fallandes ur hans hand . Fotograf och källa: Kulturlandskapet.

Inom alla industrier har det funnits en arbetarklass som behövt kämpa för att göra sin röst hörd. Så även inom stenindustrin. Att organisera sig fackligt var ett viktigt steg i att utveckla yrket, förbättra arbetsförhållandena och ordna bättre löner och möjlighet till ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet. Skandinaviska stenhuggarförbundet startar i Danmark 1896, och det dröjer inte länge innan det finns avdelningar i Blekinge, Skåne, Halland och på flera av orterna med stenbrott i Bohuslän.

Många gånger krävdes hårda tag för att få bolagen att gå med på fackföreningarnas krav. Strejk var ett viktigt verktyg, och flera större och mindre strejker äger rum i Bohuslän under industriepoken. En bit in på 1900-talet blåser nya politiska vindar in, och den nationellt styrda socialdemokratiska LO-baserade fackföreningen får motstånd i syndikalismens tanke på lokalt styre. Från 1910 finns därför på flera håll två aktiva föreningar, eller så byts LO-organisationen ut mot SAC. Även flera Ungsocialistiska klubbar startas.

I början på 1900-talet är frågan om allmän och lika rösträtt stor. Så även bland stenindustrins arbetare, och bland kvinnorna i stenhuggarsamhällena.v De bohuslänska stenhuggarsamhällena är tidigt samhällen med den gemensamma drivkraften och tanken att alla ska ha det bättre. Mycket av denna tanke är även sprungen ur att alla hade det lika dåligt, med svält, kyla, trångboddhet och farliga arbetsmoment.

 

Nya näringar

Immateriella spår – ideal, föreningsliv och arbetarrörelse – lever kvar en tid efter industriepokens glansdagar, men nya uttryck kommer egentligen inte till efter 1930-talet. Samhällena och hamnarna har bestått efter industrins nedgång och fall, men nu med nya näringar. Bohuslän med sina klippor, salta bad och pittoreska orter, har länge varit ett sommarparadis med turism som en stor inkomstkälla. Flera av samhällena och bryggorna hade inte funnits om inte granitindustrin varit delaktig i att forma landskapet.

Texten är baserad på material från Kulturlandskapets projekt under 2020-2022 med kartläggning av stenindustrins lämningar och immateriella kulturarv, med finansiering av Fyrbodal kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Tanum och Lysekils kommuner. En del information kommer även från deras tidigare projekt, och andra föreningar och personer som förmedlat kunskap om epoken. Sammanställt av Lisa B Liljas.

Läs mer här:

Annika Östlund m fl 2008. Granitindustri. En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Götalands län. Kulturlandskapet (länk: http://riokultur.se/wp-content/uploads/2013/05/Kulturreservat-rapport.pdf)

 

Folke Sandberg 2001, Hus, bygd och människor i Norra Grundsund, Spjösvik, Skummedal och angränsande gårdar, öar och holmar.

 

Gerard Borgljung och Egon Widén 2008, Stenhuggarepoken 1887-1970, Hamburgsund, Heestrand, Slottet. Då bergen i Hamburgsundstrakten gav arbete och danade samhället. Hamburgsunds bildarkiv (finns delar digital pdf via Tanums kommun)

 

Stenhuggarbygden. Lahälla-Rixö-Vinbräcka-Hjälmedal 1999. Rixö Samhällsförening.

 

Bertil Quirin 1986, Stenhuggare, en berättelse om stenindustrin och kooperation i Bohuslän.

 

Lisa Börjesson Liljas & Rolf Danielsson 2022 (manus). Lahälla – Graniten, samhället och fabriken.