Issågning vid Vasseröd

Issågning Vasseröd

Vid Vasseröd på södra Orust, som ligger vid Lyresund, låg Vasseröds slip och såg. Detta var en verksamhet med gamla traditioner och här förekom båtbyggeri sedan åtminstone tidigt 1800-tal, men förmodligen också tidigare.

År 1900 anlades en upphalningsslip på platsen av Albin Abrahamsson och detta var en av de första slipar som anlades i Bohuslän norr om Göteborg. Det blev en stor rusch och verksamhet på varvet under de följande decennierna.

Ishantering på 1930-talet
I början av 1930-talet startades ishantering på Vasseröd. Det var Knut Abrahamsson, en av sönerna till Albin Abrahamsson, som hade sett hur de i Inland sågade upp och tog vara på isen i en lada över sommaren. Vid Vasseröds slip och såg fanns "Insjön" eller Vasseröd vatten som sjön hette, och där kunde is sågas till avsalu. Knut Abrahamsson förstod att detta skulle kunna ge inkomster vid sidan av varvsverksamheten.

På fotografiet ovan ser man isrännan som löper från isladan och ner till ismagasinet vid stranden. Ett isblock håller just på att glida ner för isrännan. I ismagasinet lagrades isblocken för att senare krossas. Nere vid stranden delar sig isrännan; till höger löper rännan där isblocken glider in i magasinet och till vänster är isrännan till för att hela isblock ska levereras till båtarna. Foto: Sven Samuelsson, 1950-talet.

Isladan
Ishandlare Knut byggde en islada mellan Insjön och stranden vid Lyresund där isen förvarades under sågspån. Det skulle vara ungefär 20 cm sågspån som isolering över isblocken och mot väggarna. Eftersom ladan var öppen, utan tak, så hölls sågspånen på plats med enebuskar. Detta fick passas varje dag så att inte spånen blåste bort. Sågspån hade man gott om och detta  hämtade man från sågen. Albin Abrahamsson hade ett vattenhjul vid utloppet från Insjön och vattenhjulet drev en ramsåg som hörde till varvet. Här sågades virket till båtbyggeriet och det blev mycket sågspån som spill vid sågen. 1936 ersattes vattenhjulet av en turbin. Senare startade också Ejnar Abrahamsson, son till Albin, en såg som låg strax invid färjeläget till Lyr (numera Lyresunds Trävaru AB) och även där kunde man ta sågspån till isladan. Det berättas också att Albin Abrahamsson hade en spånkamin i sitt hus i Vasseröd. Kaminen laddades med sågspån ovanifrån och spred en god värme i stora rummet där den stod och till en stor del av övriga huset. Det gällde att ta tillvara sågspånen på olika sätt!

Issågning på vintern
Under vintern sågades isblock ur sjön och transporterades till isladan. De tunga isblocken flottades först i upphuggna vakar bort till stranden nedanför isladan. Där drogs de upp med hästar, råoljemotor och senare elektrisk motor. Isblocken drogs upp med ett sinnrikt system av vajrar och taljor som Knut både hade konstruerat och byggt i varvets smedja och verkstad. Vasseröd låg oländigt till och det var först 1944 som elektricitet kunde dras fram hit. Med elektricitet så underlättades arbetet en hel del och då kunde elektriska motorer installeras i såg och kvarn samt vid ishanteringen. Det kan också nämnas att en väg drogs till Vasseröd först 1938, innan dess fick alla transporter ske med båt.

Issågning Vasseröd
Isblocken kapades för hand och flottades till stranden nedanför ladan, där de drogs upp. Till vänster i fotografiet ser man isladan och till vänster om denna finns isrännan där isblocken transporterades ner till ismagasinet. Till höger om isladan finns den isränna som användes för att transportera isblocken från Insjön till isladan. Isladan byggdes först med tak, men detta ruttnade snabbt. Istället byggdes en öppen islada. På fotografiet syns även Albin Abrahamssons hus och längre bort hans son Ejnar Abrahamssons hus. Foto: Sven Samuelsson, 1950-talet.

Fiskebåtarna hämtade is vid ismagasinet

Knut byggde också ett ismagasin med brygga vid stranden. Här fanns en iskross, som krossade isen som lämnades till fiskebåtarna. Krossen liksom måttet som användes när isen mättes upp vid leverans till båtarna tillverkades i varvets smedja och verkstad efter egen konstruktion. Knut tillverkade också minst en liknande iskross till en konkurrerande ishandlare. Hela isblock levererades också från Vasseröd till upplag bland annat på Öckerö. Isblocken transporterades från isladan till ismagasinet vid stranden i rännor, som var uppbyggda på träställningar. Nere vid magasinets brygga kunde fiskebåtarna lägga till för att fylla på sina lager med is inför nästa fiskeresa.


Ishanteringen vid Vasseröd fortgick till 1962, då anläggningar för konstfrusen is uppfördes på olika platser längs västkusten, tex i närbelägna Mollösund på Orust.

Källa:
Skeppsbyggarna II, Fiskebåtarna & Varven. Göteborg 2016.

Carl Löfving och Ingrid Samuelsson, Vasseröds och Holmuddens varv. Vid Stigfjorden – den stängda fjorden. I: Skeppsbyggarna II, Fiskebåtarna & Varven, L. Bornmalm, K. Bång och C. Fredriksen (red), Göteborg 2016