Klädeshandlare J.P Bendix går i konkurs

bendixx.jpg

J.P Bendix konkursansökan - Ur Göteborgs Rådhusrätts och Magistrats arkiv

bendixxx.jpg

Den offentliga stämningen mot Bendix - Ur Göteborgs Rådhusrätts och Magistrats arkiv

 I början av 1894 förklarades klädeshandlaren Johan Petter Bendix i konkurs av Göteborgs Rådhusrätt efter att följande skrivelse inkommit till rätten den 29 december 1893:

"Enär icke alla mina borgenärer antagit ett af mig erbjudet femtio /50/ procents ackord, som dock trefjerdedelar af mina herrar fordringsägare biträdt, så nödgas jag härmed anhålla att få afträda min egendom till konkurs" - Joh. P. Bendix Klädeshandlare.

Enligt 1734 års lag sorterade konkurser under handelsbalken och målen handlades av härads- respektive rådhusrätterna. Konkursakterna utgör bilagor till ärendena i domböckerna och består av inlagor från fordringsägare, en bouppteckning av konkursboet samt andra relevanta handlingar. Konkursakterna är ofta försedda med personregister.

Konkursen begärdes antingen av gäldenären eller av en eller flera fordringsägare, de så kallade borgenärerna. När konkursansökan lämnades in av gäldenären, som i J.P Bendix fall, utfärdade härads- eller rådhusrätten omgående en offentlig stämning. Borgenärerna kallades till förhandling och underrättades om datum då anspråk på konkursboet måste vara inlämnade. Om konkursen däremot begärdes av borgenärerna gavs gäldenären en möjlighet att förklara sig. Om så inte skedde eller om han bestred konkursen prövade rätten skälen för konkursen och utfärdade därefter en offentlig stämning.

 I samma ögonblick som stämningen publicerats var konkursen öppnad och gäldenären förlorade dispositionsrätten över sina tillgångar. En konkursförvaltare, eller god man, utsågs att förvalta konkursboet och därefter gjordes en konkursutredning där bland annat en bouppteckning över tillgångar och skulder upprättades. Borgenärerna lämnade in sina fordringar och boets tillgångar realiserades, till exempel genom auktion eller försäljning, varpå tillgångarna fördelades mellan fordringsägarna. Inteckningar i fast egendom, obetalda skatter samt de anställdas löner, prioriterades för andra fordringar när tillgångarna skulle fördelas.

Johan Petter Bendix (född 1850 hade enligt egen uppgift, varit anställd hos firma Corin, Leffler och Co under 18 år när han öppnade egen butik i klädesbranschen 1891. Corin, Leffler och Co låg på Östra Hamngatan 25 och sålde "finare och grövre kläder i parti och minut". Firma Joh. P Bendix avsåg, enligt handelsregistrets registratur (den 6 april 1891) att idka kommissions- och varuhandel.

Johan Petter Bendix affär låg "i hörnhuset vid Möbeltorget" och enligt annonsen i Göteborgs adress- och industrikalender bestod varulagret av "starka och solida klädesvaror", särskilt äkta blått kläde, doffel och cheviot. Andra varor som marknadsfördes var färdiga manskläder, arbetskläder, barnkostymer, skodon, bomullsvävnader med mera. Dessutom mottogs beställningar på kläder efter mått, som utfärdades "omsorgsfullt till billiga, bestämda priser".

 

 

Bendix7 - hyreskontrakt.jpg

Hyreskontrakt för en tvårumslägenhet i hus nummer 85 i Västra Haga. Lägenheten låg på tredje våningen och vette mot gatan  - Ur Göteborgs Rådhusrätts och Magistrats arkiv

Bendix5 - Mössfabrik.jpg

Faktura från Göteborgs mössfabrik som var en av fordringsägarna - Ur Göteborgs Rådhusrätts och Magistrats arkiv

 Familjen Bendix, man hustru och sju barn, bodde på Mellangatan i Haga och affären låg på Järntorgsgatan 14.

Den andra januari 1894 utgick den offentliga stämningen från Göteborgs rådhusrätt som försatta Bendix i konkurs. Hans "fattige" borgenärer ombads inställa sig inför Göteborgs rådhusrätt den 9 april kl. 12:00 för att bevaka sina fordringar.

På utsatt tid inställde sig gäldenären Bendix samt de bägge gode männen som förvaltade konkursen. Borgenärerna - omkring 25 stycken - inkluderade stadsfältskären C L Stoltz, skrädderifirman Krenker och Co och Nya hattmagasinet på Korsgatan. Dessa hade nu inlämnat sina fordringar på Bendix.

I boförteckningen som Bendix hustru lämnat in till Rådhusrätten återfinns hela konkursboet med tillgångar och skulder:

Det befintliga butikslagret uppgavs bestå av tyger, strumpor, hattar, kostymer, knäppen, manschetter med mera till ett värde av 8269 kronor men eftersom hela varulagret var upplagt efter inköpspriser nedsattes värdet med 2000 kronor till 6202 kr i slutsumma.

De säkra fordringarna värderades till 6812 kr men nedsattes till 5790 kr, medräknat förluster och inkassokostnader (15%). Bland de säkra fordringarna återfinns bland andra Amanda Bendix i Varberg och ett stort antal privatpersoner bosatta inom och i närheten av Haga, samt ett antal firmor. De osäkra fordringarna uppgick till 5839 kr.

Butiksinventarierna - en butikshylla med fack, en väggspegel, en chaislong, två kistor, en klädhängare och två klädhyllor värderades till 61 kr och familjen Bendix privata möbler och husgeråd till 265 kr. I familjens ägo fanns bland annat två sängar, tre soffor, ett bord, tio stolar, en kommod, en chiffonjé, en byrå med spegel, en symaskin, en skänk, en oljetryckstavla, diverse glas, porslin och kökssaker och en hylla. Familjen försörjde sig troligtvis också på biodling eftersom en honungsslunga, diverse bikupor samt tre bisamhällen finns upptagna i förteckningen.

Tillgångarna uppgick sammanlagt till 19405 kr - i huvudsak bestående av varulager, säkra fordringar (ca. 12.000 kr) och en brist på 6800 kr.

Firma Joh. P. Bendix skulder, de prioriterade; hyra och kommunalskatt samt betalning till två fabriker, samt de oprioriterade uppgick enligt räkenskaperna till samma summa 19405 kr men med ett tillägg av några växlar och skuldbrev på sammanlagt 1528 kr.

Några år tidigare - 1889 - hade Bendix och hans hustru Helena gjort en ansökan till Göteborgs barnhus att få två av sina barna antagna. I ansökningshandlingarna ges en inblick i familjens situation:

"Barnen 5 minderårige (11, 9, 7, 4 och 3 år). Fadern bokhållare, sjuklig, har varit intagen på Göteborgs hospital, är visserligen därifrån utskriven men icke såsom frisk, har icke på de senaste månaderna kunnat arbeta är liksom rädd för att lämna sin hustru.

Modern kan naturligtvis icke försörja en så stor familj och är ovan vid sådant arbete som kunna löna sig i hennes ställning kännes det dubbelt värre, så mannen genom iråkad sjukdom icke kan försörja familjen, en stor svårighet måste de i ett fall, sådant som detta, blifva för en husmoder att kunna sköta sitt hus, då hon knappast någon stund kan få vara ifrån sin man,...".

Firman hade gått i konkurs men återuppstod inom kort. Den 3 augusti 1894 registrerades "Firma H. Bendix" i handelsregistret. Helena Bendix ansökte om att idka klädeshandel och förrättningsrörelse med Johan Petter Bendix som prokurist.

Två år senare gick även denna firma i konkurs.

Johan Petter Bendix avled i december 1935. I bouppteckningen inlämnad till Göteborgs rådhusrätt lämnade han inga kontanter efter sig men ett rum med möbler (25 kr) och kläder värderade till samma summa.

 

KÄLLOR

Samtliga uppgifter är hämtade ur arkiv förvarade av Riksarkviet, Landsarkivet i Göteborg.

I arkivet efter Göteborgs rådhusrätt och magistrat  före år 1900 finns serien EVIa - Konkursakter för perioden 1699-1900. Akterna ger en insikt i företagandets villkor och speglar inte sällan personliga öden som på olika sätt kan belysa industrisamhällets framväxt.

 Uppgifterna om paret Bendix ansökan till Göteborgs Barnhus återfinns i Göteborgs stads barnhus arkiv (serie och volym EI:3) - ett arkiv som låter oss få en inblick i barnens situation.