De västsvenska Riksbankskontoren

Riksbankens avdelningskontor i Göteborg
Riksbankens Göteborgskontor, interiör

Göteborg

Riksens ständers bank lär ha öppnat filialer i Göteborg och Falun redan i slutet av 1600-talet, men om dessa är inte mycket känt. Mycket talar för att det första egentliga Riksbankskontoret i Göteborg slog upp dörrarna under år 1824. Under en period var detta den enda banken i Göteborg vid sidan av Göteborgs sparbank, den första svenska sparbanken.

Under större delen av 1800-talet var Riksbanken den mest betydelsefulla långivaren i Göteborg, trots konkurrens med ett flertal privata banker. Den tidiga industrialiseringen i Göteborg med omnejd kunde till en betydande del genomföras tack vare förmånliga lån från just detta Riksbankskontor. Det ska läggas till att kontorets verksamhet inte bara omfattade Göteborg utan hela det område som utgörs av Västra Götaland idag samt Halland.

Kontoret hade en rad olika adresser i staden fram till 1880-talet då en fastighet på Södra Hamngatan köptes upp. Byggnaden på tomten revs och ett nytt modernt bankpalats stod klart på tomten 1889. Detta skedde i samband med att avdelningskontoren runt om i landet fick större betydelse. Den nya Riksbanken låg i det stråk av banker och köpmanshus längs Stora Hamnkanalen som tidigt utgjorde stadens merkantila centrum. Än idag präglas gatan av de handelshus och banker som hade sitt säte här fram till och med 1970-talet.

Banken ritades av Victor Adler och formgavs enligt de senaste trenderna i renodlad nyrenässans med bland annat rundbågiga fönsteröppningar, balustrad upptill och tydliga våningsindelningar i fasaden i form av pilastrar och listverk.

Enligt uppgift fanns Riksbanken kvar i byggnaden till 1990-talets mitt. Kvarteret genomgick en omfattande renovering 2003, då bland annat den samtida gårdsbyggnaden (vettande mot Drottninggatan) revs och ersattes av en ny kontorsbyggnad. Huvudbyggnaden återfick samtidigt något av sin forna glans invändigt. På 1940-talet delades den stora bankhallen av så att två våningar bildades där det förut bara fanns en. I samband med 2003 års arbeten togs detta våningsplan bort. Numerar huserar Swedbank i byggnaden. 

Riksbanken, Hamngatan 11  Vänersborg

Vänersborg

Riksbanken i Vänersborg invigdes 1902. Den ritades av Gustaf Dahl, en arkitekt som ritade ett stort antal offentliga byggnader som kyrkor, bibliotek, sjukhus och posthus i hela landet. Han arbetade framför allt i en blandning av olika historiska stilar, något som dominerade helt under 1800-talets sista årtionden. Avdelningskontoret i Vänersborg uppfördes i en avskalad stil med drag av barock och renässans. Förutom Riksbanken fanns här även post-, telegraf- och telefonstation. Efter Riksbankstiden fortsatte den under en tid att användas för kontorsändamål av till exempel länsstyrelsen.

År 2008-09 byggdes den forna Riksbanken om till bostadshus, och innehåller numera 16 lägenheter. 

Mariestad

Riksbankens avdelningskontor i Mariestad tillkom 1896-97 och är ett komplex som från början innehöll post och telegraf förutom bank. Också denna byggnad ritades av Gustaf Dahl, i en stil som beskrivits som förenklad nyrenässans.

1971 flyttades avdelningskontoret till Skövde. Idag samsas en rad olika verksamheter i huset, bland annat en restaurang. 

Fd Riksbanken i Skövde

Skövde 

Riksbankskontoret i Skövde är det yngsta i landet, uppfört så sent som 1971 efter ritningar upprättade av de lokala arkitekterna Bo Boustedt och Hans-Erland Heineman. Det var hit som Riksbankens verksamhet i Skaraborg flyttade från Mariestad. När byggnaden var ny delades bottenvåningen mellan Riksbanken och Försäkringskassan, och på andra våningen fanns lägenheter. Byggnaden har genomgått ett flertal förändringar sedan den var ny, bland annat har de indragna balkongerna på andra våningen glasats in.

Typiskt för banker från 1900-talet och särskilt den andra hälften är att de ingår just i varuhus- och kontorskomplex där bankverksamheten bara är en av ett stort antal verksamheter. Bankerna utmärker sig därför inte längre på samma sätt som kring sekelskiftet 1900 genom sin arkitektur.

Riksbankens verksamhet i Skövde avvecklades i samband med rationaliseringar, bara drygt tio år efter det att byggnaden stod klar. 

Källor som använts i denna utställning:
Andersson, Henrik & Bedoire, Fredric. Bankbyggande i Sverige. 1980.
Finansutskottets betänkande 1981/82:FiU13 Om Riksbankens avdelningskontor
Finansutskottets betänkande 1982/83:27 Om Riksbankens regionala organisation
Hallén, Per m fl. Krona eller klave. 2015.
Kulturfastighetsutredningen del 2 Berättelser. Statens fastighetsverk 2009.
Lönnroth, Gudrun. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg del I. 1999.
Motion till riksdagen 1992/93: Fi713 Nedläggning av Riksbankens lokalkontor i Östersund
riksbank.se
Televerkets hus Byggnadsminnen i Kronobergs län. Länsstyrelsen Kronoberg 2012.
Wetterberg, Gunnar. Pengarna & makten Riksbankens historia. 2009.
www.vanersborg.se Årtal i Vänersborgs historia 1900-1929