Sågverk Lilla Edet Sågverksägare Michael Koch

I mitten av 1800-talet hamnade sågverken vid Lilla Edet i två ägares händer. Den ene var firma Hichens, Seaton & Hischens i Göteborg. Den andra ägaren var Erik och Michael Koch i Uddevalla.

Även om sågningen gick bra, så kunde det ändå uppstå problem eftersom transporterna ombesörjdes med segelfartyg. Det visar ett brev från 1857 som platschefen Ribbing skrev till sågverksägaren Michael Koch. Brevet är adresserat till ”Majoren och Riddaren Wälborne Herr M. Koch”.

Ribbing skriver: ”Sågningen har sedan den 13 mars utan hinder fortgått 16 timmar om dygnet, med vilket vi ännu håller på. Skeppningen har gått klent i det de jämna nordliga vindar hindrat alla nedgångna båtar att komma upp igen.”

 På 1870-talet hamnade sågverksägarna i ekonomiska svårigheter och då kom brukspatron C. Emil Haeger in i bilden. År 1886 hade han köpt in samtliga sågverk och därmed var denna industriepok till ända i Lilla Edet. På platsen där sågarna legat byggde Haeger ett pappersbruk. Det som idag är Lilla Edets pappersbruk och sedan 2017 ingår i Essitykoncernen.

 Idag kan den som inte har kunskap om industrihistorien i dessa trakter, knappast ana att en gång låg Sveriges främsta sågverksindustri här. Det finns inte heller särskilt många fotografier från denna tid som kan ge en bild av dessa viktiga industrianläggningar.