Torvbrytningen

I slutet av 1917 började Statens Järnvägars Torvberedning tegdika de tre mossarna.

Trafiken på banan öppnades 28 juli 1919. Under 1920 drabbades kronoparken av svåra stormfällningar, varför Domäns trafik redan från början var av stor omfattning.

För att sänka fuktigheten i mossarna inför brytningen tegdikades de med åttio centimeter djupa och trettio centimeter breda parallella diken med cirka tjugofem meters mellanrum. Torven bröts manuellt och uppfordrades med en elevator till en torvmaskin som skar sönder och bearbetade torven, som sedan via ett system av snäckor åter arbetades samman och pressades ut genom ett munstycke. Den nu bildade torvrullen fördes på en rullbana till järnvägsspåret där den lastades. Maskineriet drevs av en Munktell lokomobil på 34 hästkrafter. 

För att härbärgera den arbetskraft som erfordrades för torvbrytning och transport byggdes bostadsbaracker och marketenteri för etthundrafemtio man vid korsningen med nuvarande Ringvägen. Sommaren 1921 hade kolimporten återupptagits varför torvtäkten upphörde.