Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Bagges torg

Lerums nuvarande centrum har ingen lång historia som tätort. Fram till järnvägens utbyggnad vid 1800-talets mitt var Lerum ren landsbygd med gårdar, åkrar och ängar. Lerums by låg samlad i närheten av kyrkan, en knapp kilometer nordost om det nya centrat.

På 1950-talet växte Lerums befolkning i snabb takt. Behovet av en centrumbebyggelse och en byggnad för kommunens förvaltning var stort. En arkitekttävling anordnades där uppdraget var att utforma ett förslag till centrumbebyggelse med plats för handel, bostäder och kontor. Som ett resultat uppfördes Bagges torg år 1959 med kommunhus, butiker och bostäder. Järnvägen ansågs inte längre som det viktigaste kommunikationsmedlet, därför vänder torget baksidan till järnvägsstationen och öppnar istället upp sig mot andra hållet.

Byggnaderna visar med sin anspråkslösa karaktär på 1950-talets stilideal, och tillsammans fungerar de som en påminnelse om den stora expansion och framtidstro som fanns i slutet av 1950 och början på 1960-talet.

Social Bookmarking

showFoto.jpg

Item Relations