Stor framtidstro efter krigsåren och slutet på en epok i Skara

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Interiörbild från Karossen tagen under 1940-talets andra hälft. I bildens mitt (något svagt) Arvid Molander, Åke Brodén, Gösta Svensson och Egon Johansson. 

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Bilden är från omkring 1955 och visar delar av Karossens personal.

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Den ursprungliga fastigheten tagen en tid innan rivningen. När bilden togs var bilhallen utmed Skaraborgsgatan och det stora garaget mot busstationen redan rivna. 

Efterkrigstiden präglades av framtidstro i världen. Inom biltilllverkningen lanserades flera småbilar som kom att bli standardbilar för vanligt folk t.ex. Volvo PV, Volkswagen, Opel Kadett etc. Sverige hade kommit lindrigt undan under krigsåren och de ekonomiska förutsättningarna för medborgarna förbättrades. GM har fortfarande märkena Opel (Tyskland) och Vauxhall (England) som såldes av J. Johansson & Co i Skara. 

Mot slutet av 1940-talet insjuknar Josef Johansson i en svår sjukdom och avlider i augusti 1950. Dessförinnan hade firman fått en fin utmärkelse för att ha representerat GM i 25 år (1924-1949).

En tid efter Josefs död upphör GM-representationen. I det kontrakt som tidigare tecknats mellan parterna stod det att Josef Johansson var personligt knuten till avtalet, men GM ville framför allt ha ett mycket större geografiskt område som respektive företag skulle täcka. Vid denna tid var - till skillnad mot idag - GM-representanten ensam inom sitt geografiska område. Man försökte - utan tillfredsställande resultat - med annan märkesrepresentation , men J. Johansson & Co avvecklades en bit in på 1950-talet. 

Under tiden fram till rivningen av fastigheten på Skaraborgsgatan bedrevs annan extern verksamhet i fastigheten såsom färghandel, annan bilhandel etc. 

Det visade sig med tiden att en anställning i de två företagen var meriterande för att få ny anställning i branschföretag. Flera tidigare medarbetare gick till framskjutna positioner i andra bilföretag medan några startade egna företag. 

1960-talet medförde stora strukturförändringar i bilbranschen när massbilismen växte fram. Märkesverkstäder övertog marknaden och många gamla bilföretag försvann, inga bilföretag från den "gamla tiden" finns idag kvar i Skara. 

Karossen, som ju egentligen inte primärt var menad som en bilverkstad, fick svårigheter att ställa om och rörelsen lades ned under 1961. Fastigheten överläts till Ernst Björstig AB, som sedan i sin tur övertagits av Toveks Bil AB. Bilverksamhet finns alltså kvar i fastigheten cirka 90 år efter att den uppfördes.