Sanering av Götaälvdalen

Stora delar av Göta älvdalen har på 2010-talet genomgått omfattande förändringar på grund av BanaVäg i Väst, utbyggnad av E45:an och av järnvägen. Ett område som har förändrats helt är det gamla varvsområdet i Bohus.

Varvet vid Bohus visar också baksidan av industrialiseringen – föroreningarna. Som på många andra håll är det inte varvsindustrin i sig som är den största boven, istället är det utfyllning av strandområdet för expansion av varvet som skapat industriförorenad mark.

Utfyllnaden här pågick under många år från det att varvsverksamheten startade. Främst användes byggnadsrester från varvsindustrin i Göteborg. Pråmar sänktes också i älven som mothåll för avfallet innanför. Fyllnadsmassorna kunde bestå av bland annat trä, betong, skrot, glas och oljerester.

Vid sanering av området skulle 60 000 kubikmeter komma att tas bort och det beräknades att 1 200 ton metaller fanns i marken. Idag är marken där Bohus varv har legat sanerad till 98 procent – det ger hopp till andra liknande områden i Göta älvdalen som också är kraftigt förorenade.

Källa. Varv och sjöfart på Lödöse museum, av Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen och Lödöse museum, 2017.