Arkeologiska fynd från 1300-talet

Båtbyggeri har funnits i Lödöse åtminstone sedan 1300-talet. Vid arkeologiska undersökningar har återvunna båtdelar hittats i broanläggningar och andra konstruktioner.

Det är inte känt när varvet startade, men utgrävningsfynd som ovan visar att det kan ha varit redan under 1300-talet. Därmed var detta ett av Europas äldsta fungerande skeppsvarv så länge som detta ännu var i bruk.

Vad som kan skönjas i Gamla Lödöse Varfs 1500- och 1600-talshistoria är att varvet varit flitigt anlitat som skeppsbyggeri, inte minst för kronans räkning. När Älvsborgs Skeppsgård upprättades av Gustav Vasa vid Nya Lödöse ingick i Skeppsgården Nya Lödöse Varf, Gamla Lödöse Varf och varvet på Lindholmen.

På 1500- och 1600-talen byggdes flera krigsskepp i Lödöse och namnen är kända på flera av dessa. Krigsskeppet Svenska Jungfrun, som var byggd i Lödöse, föll vid Älvsborgs kapitulation 1563 i danskarnas händer. I slaget året efter vid Ölands norra udde efter fanns skeppet med, men seglade under dansk flagg. Svenskarna lyckades inte återta skeppet. Skeppet var byggt för 50 sjöfolk och 12 kanoner.

I boken Göteborgs eskader och örlogsstation skrives följande om Gamla Lödöse: Tvenne vid Gamla Lödöse på Konungens befallning nyligen byggda skepp Krabaten och Svenska Jungfrun föllo vid Älvsborgs kapitulation 1563 i danskarnas händer. Efter att det i Lödöse byggda skeppet Svenska Jungfrun fallit i danskarnas händer, förekom skeppet med befälhavare Erik Rud i sjöslag mot svenskarna utanför Öland. Erik Rud lyckades dock undkomma

Vidare byggdes i Gamla Lödöse 1573 två skepp och likaså åren 1574 – 1578 två skepp vid Älvsborgs Skeppsgård. I boken uppges ett stort antal skepp vara byggda vid Älvsborgs Skeppsgård, men inte vid vilka varv.

Den 30 juni 1621 utfärdar Gustav II Adolf tillstånd för borgarna i Gamla Lödöse att bygga skutor. I Gamla Lödöse dombok omtalas för första gången år 1632 en skeppsbyggmästare Anders Svensson ”skibsbygere”. Han var enligt en annan beskrivning fordom rådman i Lödöse, och då han var aktiv vid varvet sägs han ha varit av ringa hälsa och ålderdomssvag.

Källa: Varv och sjöfart på Lödöse museum, 2017, Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen och Lödöse museum.