Föreningen bildas

För några år sedan hittade jag en låda på gården Backa, i en oinredd vind. I lådan låg några gamla papper från en lite annorlunda förening som bildades 1939 av några bönder i Grinneröds socken söder om Ljungskile. Hushållningssällskapet hade försökt att få bönderna intresserade att få upp sin mjölkproduktion genom att skaffa en gemensam avelstjur. Innan dess hade varje gård sin egen tjur och då blev det lätt inavel, vilket med tiden innebar dåligt mjölkresultat.

Hushållningssällskapet lånade ut pengar för att komma igång att skaffa en avelstjur, under förutsättningen att det bildades en förening. Alla bönder var väl inte intresserade, men några stycken beslutade att köra igång, och med åren var de flesta med. Hushållningssällskapet hjälpte till att bilda föreningen och namnet blev Grinneröds
tjurförening. Den förste ordföranden var F. O. Wiberg Terås, kassör Carl Natanaelsson, Backa, var kassör hela tiden. Övriga som var med hittar jag inga anteckningar på, men efter vad jag minns var det Ivar Bengtsson, Torp, som var ordförande i slutet, Mats Mattsson, Kolbengtseröd styrelseledamot, och revisorer var Gösta Cedergren, Bastebacka, och Ivar Magnusson, Barkesbo.

Hur upplägget skulle bli fanns nog många åsikter, men det fanns stadgar att följa. Som ex § nr 1 Föreningen har till ändamål att verka för en planmässig nötboskapsavel genom att anskaffa och tillhandahålla i av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänd stambok införda eller till införande däri samt av i Kungl. Kung. Nr 819/1937, 6 §, omförmälda besiktningsmanför användande inom föreningen godkända tjurar av svensk röd och vit boskapsras.

Sedan kom det en lång rad med åligganden som t.ex. Till medlem i föreningen kan efter styrelsens prövning antagas envar som inom föreningens verksamhetsområde bedriver ladugårdsskötsel, att för varje i föreningen tecknad ko erlägger medlem en årlig avgift, vars storlek fastställes å årets ordinarie föreningsstämma. Detta var bara en av de 18 § som stadgarna bestod av.

Grinneröds tjurförening

På bilden är några av de första medlemmarna, och där kan man se hur många kor var och en har, men det verkar som att en del anmäler inte hela besättningen till föreningen, verkar lite egendomligt, men det kan vara att man planerar att ha lite färre kor. Medlemsavgiften per år blev 5 kr x antalet kor som bonden hade tecknat sig för.
Språngavgiften sattes till 4 kr. Till en början blev det ca.15 bönder som tecknade medlemskap, och då beslutade styrelsen att köpa in en tjur, efter det man ordnat ett lån på 1000 kr från hushållningssällskapet.