Industrins landskap
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa

Storleksrationalisering och specialisering

De senaste decennierna har inneburit fortsatt storleksrationalisering och specialisering inom jordbruket. Nya regler kopplade till Sveriges inträde i EU 1995, och en allt mer internationell marknad, påverkar jordbrukets förutsättningar och utformning starkt. Men man kan också se en uppdelning mellan å ena sidan stora, närmast industriella gårdar och å andra sidan mindre gårdar där jordbruket kombineras med andra saker såsom upplevelseturism, gårdsförsäljning eller arbete utanför den egna gården. Med hjälp av olika typer av stöd har lantbrukarna kunnat utveckla gårdens natur- och kulturarv som en del av verksamheten.