Rösträttens historia

TB-148-023.jpg

Den 24 maj 1919 togs besluten i Riksdagen. Tidigare hade rösträtten begränsats till män över en viss ålder och med en god ekonomi. Även om villkoren förändrats efterhand var besluten en av de största milstolparna i demokratins utveckling i vårt land. 

När industrialiseringen av Sverige satte igång under mitten av 1800-talet kom det att leda till en rad grundläggande förändringar av samhället. Mekaniseringen av jordbruket och de nya industrierna i städer och brukssamhällen ledde till en omfattande urbanisering. Järnväg, telegraf, telefon och tidningar skapade helt nya förutsättningar för resande, transporter och nyhetsspridning. Till detta kom också efterhand en allmänt ökande levnadsnivå och ekonomisk standard, bättre hälsa, bättre utbildning för alla men ojämlikheten i samhället var fortfarande stor trots att många fick det bättre. 

Nya sociala rörelser uppstod också som en följd av samhällsomvandlingen. Arbetsrörelsen krävde nya och bättre villkor för den växande arbetarklassen och kom med tiden också att bli en politisk kraft. Frikyrkorörelsen bröt upp traditionella mönster och tillsammans med andra folkrörelser, som idrottsrörelse och nykterhetsrörelse växte nya organisationsformer och ideal fram som allt mer ifrågasatte det rådande politiska systemet. Allt fler människor fick i föreningslivet en skolning i demokrati.  

Det senare 1800-talet och tidiga 1900-talet gav också nya förutsättningar för kvinnor som innebar ökad tillgång till arbete, nya yrken och tillträde till nya samhällssektorer som tidigare varit ännu mer stängda.  

Förutom de grupper av kvinnor som aktivt arbetade för kvinnlig rösträtt engagerade sig efterhand den politiska vänstern, socialdemokrater och liberaler. Efterhand fick också inom högern idéerna alltmer stöd, inte minst efter de omvälvande förändringar och revolutioner som spred sig i Europa.   

I maj 1919 gav kampen resultat och vi kan i år (2021) högtidlighålla den allmänna rösträtten som då tillämpades i Sverige, en av de följdverkningar som industrialiseringen medförde i samhället.