Lärostaden Skara - en epok till ända

Den stora skolan i den lilla staden

Katerdralskolans sigil från Skara kommuns hemsida

Den stora skolan i den lilla staden

Det fd. skolhuset Katedralskolan/Djäkneskolan blev Skara kommuns stadshus och invigdes nov. 2019

Redan på 1800-talet började rekryteringsområdet naggas i kanterna, nya läroverk inrättades i västra Sverige. I början av 1900-talet hade Borås, Skövde och Uddevalla en mycket snabb utveckling. Utbildingsväsendet kom att ändras och detta innebar att i de flesta städer/kommuner fick sina egna läroverk. Näringslivet i städerna kom också att påverka inriktningarna på de olika läroverken.

År 1962 infördes grundeskolereformen, detta innebar att tidigare realskola överfördes till grundskolan. Beteckningen "Högre allmänt läroverk" förlorade sin innebörd och avskaffades. Den viktigaste frågan i denna reform var vilken kunskap som skulle prägla den nya skolan. Tidigare forskning visade att skolan ur olika perspektiv både i Sverige och andra länder präglas av en viss syn på kunskap och att de svenska partierna inte hade en samsyn på skolans kunskapsförmedlande uppdrag. Vissa partiers syn var en mer humanistiskt mål där  individens mål och utveckling var i fokus och några ansåg att kunskapen i skolan skulle tillgodose samhällets behov.

Skara som alla andra lärosäten i Sverige kom naturligtvis att påverkas av samhällets utveckling och förändring och stadens inriktning ändrades på sikt.

Scan Andelsslakteriet i Skara

Svinslakten Scan 

Med åren kom Skara att gå från lärostad till livsmedelsstad och bli ett livsmedelscentrum. Mitt i den Skaraborgska myllan låg Skara och i regionen runt staden fanns många större gårdar med stora odlingsarealer och boskapsbesättningar. Att staden blev ett livsmedelscentrum var inte så konstigt. Även infrastrukturen med järnväg och europaväg gjorde att transporter till och från staden fungerade bra. 

Med tiden kom även livsmedelsföretagen att genomgå en strukturförändring. Scan som var det största företaget och som redan år 1918 etablerade sig i staden tappade marknadsandelar. Importen, ändrade matvanor, färdiga rätter och vegetariska rätter  påverkade efterfrågan av köttprodukter. På 1990 talet och 2000-talet var det flera företag som flyttade sin produktion eller upphörde. Livsmedelsbranschen som alltid setts som en säker bransch för de flesta var nu i rejäl gungning. Många av kommunens invånare arbetade i livsmedelsbranschen och var en självklar ingång på arbetsmarkanden för unga personer. 

Skara stad har idag ingen självklar profil och är en stad som de flesta andra i landet, men minnena lever kvar bland de många skaradjäknarna och deras förening.