Elev- och lärarutveckling - flickor och pojkar i samma skola

Den stora skolan i den lilla staden

Lärarkåren 1895-96

Den stora skolan i den lilla staden

Studentexamen 1965, foto Stig Rehn

Flickornas andel av elevantalen har genomgått en dramatisk förändring sedan 1927, detta var det första året som flickorna beviljades tillträde till studier i realskolan och läroverk. Det var inte helt enkelt förr flickorna att bli accepterade och jämlikar på skolan detta gällede synen både hos de manliga eleverna och de manliga lärarna.
Här beskrivs med några exempel utvecklingen inom elevantal och bland lärare. 

År 1927 undervisades 306 pojkar och 5 flickor av manlig lärare, samtliga på läroverket.

År 1932 studerade 395 elever vid Skara Högre Allmänna Läroverk, 264 pojkar och 129 flickor fördelade på 20 klasser. De undevisades av 9 lektorer och 13 adjunkter alla män. Sju manliga övningslärare och två kvinnliga ingick i lärarstaben. 

År 1982, vilket var 50 år senare studerade 1145 elever vid Skara Gymnasieskola, fördelat på 63 klasser. Drygt hundratal lärare, män och kvinnor undervisade eleverna. 

År 2011, hade Katedralskolan 1213 elever, 618 flickor, 595 pojkar. De undervisades av 172 personer, varav 88 kvinnliga lärare och 84 manliga lärare.