Eva Rodhe - viktig föregångare i kvinnorörelsen

Eva Rodhe – viktig föregångare i kvinnorörelsen

En viktig föregångare och vägröjare för kvinnor och kvinnorörelsen i Västsverige var Eva Rodhe (1836–1919). Hon var prästdotter från Halland och fick en god utbildning i hemmet. Den fullbordades med ett par års studier i Schweiz och Frankrike. Efter det övertog hon en liten privatskola, en så kallad mamsellskola, i Uddevalla. Den utvecklade hon till en högre läroanstalt för flickor där hon använde nya metoder som väckte motstånd i vissa kretsar. Efter 16 års hårt arbete i Uddevalla återvände hon till studier mest i Italien. Vid återkomsten grundade hon Praktiska arbetsskolan i Göteborg. Där tillämpade hon sina nydanade idéer om praktisk undervisning och samskola. Den skolans anseende spred sig vida kring – även internationellt. Hon var sedan den första kvinna att ta plats i Göteborgs allmänna folkskolestyrelse och flera andra lokala nämnder.

Göteborgs kvinnoförening 1884

I Göteborg var Eva Rodhe 1884 en av initiativtagarna till stadens första kvinnoorganisation Göteborgs kvinnoförening. Den drogs genom sin tidskrift Framåt in i den stora strid som vid denna tid utkämpades om sexualmoralen. Eva Rodhe stod tydligt för den tidiga kvinnorörelsens idéer – de ansåg att männen bättre borde tygla sina drifter och de kämpade mot den reglementerade prostitutionen som innebar att vissa kvinnor hölls i ett livslångt sexuellt slaveri och regelbundet måste inställa sig för gynekologiska undersökningar för att inte föra smitta som syfilis vidare. Göteborgs kvinnoförening gick under 1891 då det bland medlemmarna fanns olika åsikter i sedlighetsfrågan. Mer att läsa om detta finns i ”Att ge upp har inte övervägts” Göteborgskvinnor i rörelse/r (2021).

Föreningen för kvinnas politiska rösträtt 1902

När kvinnor i Göteborgs började organisera sig för att driva kravet på rösträtt stod Eva Rodhe i spetsen för denna första massorganisering av kvinnor. Hon var ordförande vid det första mötet i frågan som hölls den 7 maj 1902. Då Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg, FKPR, bildades på Birgittadagen den 7 oktober samma år höll Rodhe ett föredrag som senare trycktes och spreds över landet.

[Obetitlad]
Några ord om politisk rösträtt åt kvinnan. Ett föredrag av Eva Rodhe hållet vid bildandet av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg i oktober 1902. (Utdrag ur föredraget:)
”Då en rösträttsförening blifvit bildad i Göteborg med afsikt att verka för att kvinnorna må erhålla politisk rösträtt på samma villkor som männen, torde det vara lämpligt att genom en kort utredning sätta såväl kvinna som män in i denna fråga, så mycket mer som det visat sig, att motståndet mot reformen vanligen härrör af bristande insikt i frågans innebörd och betydelse.
Det anses vanligen, att kvinnan genom erhållandet af politisk rösträtt skulle dragas ifrån sin egentligen bestämmelse och komma i opposition mot mannen, och att alltså hela rörelsen skulle innebära en revolt mot honom. Denna uppfattning är fullkomligt felaktig. Visserligen ingår i denna rörelse, såsom ett viktigt moment, fordran på kvinnans likställighet med mannen inför lagen, men rörelsen innebär först och främst ett sträfvande och en önskan att, lika mycket för mannen som för kvinnans egen skull, ställa hennes förmåga i samhällets tjänst….
Eva Rodhe avslutar sedan sitt långa föredrag med:
Det blir en viktig uppgift för de nybildade rösträttsföregångarna att genom broschyrer, föredrag och diskussioner söka väcka intresse för saken och sprida kunskap om densamma. Men lika viktigt och nödvändigt är, att kvinnorna, både nu och framledes, sluta sig enigt tillsammans, så att kvinna af olika samhällsklasser och af olika åsikter i övrigt, radikala och konservativa, gamla och unga, gifta och ogifta ena sig om att arbeta för reformen. Enighet ger styrka och i detta fall som i andra är framgången viss, om kvinnorna sluta sig tillsammans för att ihärdigt och energiskt, men sansat, arbeta för kvinnans likställighet med mannen inför lagen”.
                                                                *  *  *  *

Frigga Carlberg, ordförande i FKPR i Göteborg, betonade i flera sammanhang den stora betydelse Eva Rodhe hade för rösträttsrörelsen. I den dödsruna Frigga Carlberg skrev lyfte hon fram Eva Rodhes humor och aldrig svikande stöd. Hon skriver: ”Denna humor och denna flammande rättskänsla, som kunde få henne att brusa upp inför en orättvisa eller en lumpen handling – ty den kloka, fina, sansade Eva Rodhe kunde vara ett brushuvud – ägde hon in i det sista.” (GHT 7.5 1919)

 

Källa

Mer att läsa om detta finns i ”Att ge upp har inte övervägts” Göteborgskvinnor i rörelse/r (Red Lisbeth Stenberg, 2021).

 

[Obetitlad]
Lärarinna Eva Rodhe fotograferad på sent 1800-tal. Fotograf Axel Theodor Lindahl, Bohusläns museum