Plåtslagare i Nohabs arkiv

Bilder från Nohabs arkiv
Bilder från Nohabs arkiv

Berättelser som John Carlssons kan kompletteras med uppgifter ur Nohabs företagsarkiv, som förvaras på Landsarkivet i Göteborg. I arkivet finns så kallade ”tidböcker” för plåtslagare (1875–1898), alltså den yrkesgrupp som Carlsson och hans far tillhörde.

I tidböckerna listas varje plåtslagare med uppgift om deras namn, vilka dagar i veckan de arbetat (ibland antalet timmar) och vad de tillverkat: pannor, ramar, skärmar, snöplogar, lokomobiler och så vidare.

 

I längden över plåtslagares utförda arbeten från 1879 har varje arbetare en rad med sitt namn, sedan har varje persons arbete markerats per dag i en egen kolumn. Varje ruta i kolumnen motsvarar sannolikt en veckodag. Arbetarna kan sedan följas vecka för vecka genom boken.

 

I vissa av böckerna anges antal arbetade timmar per dag. På bilden ser vi noteringar om tio timmars arbetsdag sex dagar i rad på några av lokomotivplåtslagarna, medan ännu fler har noteringen ”10/2” varje dag – kanske är de noterade i två kolumner samtidigt?

I en senare bok (1901) anges inte namnen på arbetarna, utan bara ett nummer (kolumnen längst till vänster). Uppslaget på bilden är från årets sista arbetsvecka. Den 23 december arbetade plåtslagarna vanlig arbetstid, 10 timmar. Dagen därpå, på julafton, noteras antingen ingen tid alls (de var lediga) eller halv dag, fem timmar. Sedan finns ingen notering förrän den 2 januari, arbetet tycks alltså ha legat nere hela mellandagarna.

John Carlsson, som ovan beskrev sina minnen från Nohab, började på företaget år 1900. Tidböckerna sträcker sig dock bara till 1898. Man skulle däremot kunna hitta hans far bland plåtslagarna.

 

Arbetarminnet är citerat ur boken Barnarbete och arbetarbarn (Bjurman & Olsson 1979).