Konsten att göra rep

Konsten att tillverka rep är gammal, de äldsta avbildningarna är omkring 17 000 år gamla. I Sverige är repslageriverksamheten dokumenterad från 1400-talet och framåt. Störst utbredning hade repslagerinäringen under 1800-talets andra hälft, 1840-1880. Det fanns ett stort behov av tågvirke hos marinen och handelsflottan, men också hos fiskenäringen och landsbygdens jordbruk. Carlmarks Repslageri är ett tydligt exempel på repslagerinäringens utveckling. Den följde industrialismens evolution från rent hantverk, till tidig industriell produktion med hantverksmässiga inslag och liten arbetsstyrka, till mer mekaniserad massproduktion med många anställda under industrialismens blomstring, innan rationalisering och produktionsmättnad ledde till nedläggning. Efter 1940-talet har antalet repslagerier minskat stadigt och under 1980-talet var det bara på Carlmarks repslageri som man kunde studera ihopslagning av linor i hela landet.

Runt sekelskiftet 1800 togs den första repmaskinen i bruk. Under samma tid utvecklades ångmaskinen, och konstruktionen av ångdrivna spinn- och repslagarmaskiner skyndade på övergången från hantverk till industri. Ungefär hundra år senare, i början på 1900-talet, började de första eldrivna repmaskinerna användas.