Gjuteriernas utveckling

Genom gjutning produceras olika slags maskin- och apparatdetaljer, olika slag av sk. handelsgjutgods. Framställning genom gjutning innebär en större eller mindre besparing av den maskinbearbetning, som oftast krävs för tillverkning av en färdig vara. En del gjutlegeringar har också värdefulla egenskaper, t.ex. gjutjärnets höga dämpningsförmåga i maskinkonstruktioner. Formens framställande ställer höga krav på arbetarens yrkesskicklighet och erfarenhet. 

Järnet gjuts i formar, vanligtvis framställda av olika sandblandningar och omslutande ett hålrum som har samma utseende som det avsedda föremålet. Hålrummet i formen har åstadkommits genom att man packar (rammar) formmaterialet kring en modell av det önskade föremålets yttre form. Talk pudras på modellen för att den skall släppa från formen. För att formen skall få den önskade styrkan måste sanden ha tillräcklig lerhalt (bentonithalt). För att hindra sanden att bränna fast vid det smälta järnet blandar man in stenkolspulver och bestryker eller pudrar formens insidor med grafit. När man tillverkar formen av kallhärdande sand måste den blackas med en spritbaserad grafitblandning som bränns av innan formhalvorna läggs ihop för gjutning.

Idag går trenden åt att kunderna vill köpa bearbetat gjutgods, detta har medfört att många gjuterier har investerat i modern bearbetningsutrustning och kan idag leverera gjutgodset bearbetat och klart för exempelvis inmontering i en maskinutrustning.
De gjuterier som inte har en egen bearbetningsutrustning har ofta ett samarbetsavtal med några bearbetningsföretag och kan därigenom uppfylla kundens krav på bearbetat gjutgods. Ofta har kunden som beställer gjutgods den bearbetningsutrustning som krävs.

En fördel med att gjuterierna även åtar sig hela eller delar av bearbetningen är att denna ofta kan kombineras med det i många fall tunga och ur miljösynpunkt besvärliga rensningsarbetet. En samordning av bearbetningen och rensningen medför även ekonomiska fördelar.

En utvecklingstrend är att gjuterierna deltar i utvecklingsarbetet av nya produkter i samarbete med kunden. Exempelvis deltar gjuteriet och ofta även modell eller verktygstillverkaren i konstruktionsarbetet och kan därigenom på ett tidigt stadium av utvecklingskedjan ge gjuteritekniska aspekter på utformningen. Med hjälp av FEM-analyser och gjutsimuleringar kan gjutgodset ges en optimal utformning.