Skara Lantmannaskola - Uddetorp

Fredrik Hamnström f. 1855 d. 1915. Startade lantmannaskolan 1884

Redan 1877 kom förslag inom hushållssällskapet om att en lantmannaskola borde inrättas i Skara "efter mönster av Landbohøjskolen i Köpenhamn", men förslaget föll direkt och en enskild person tog intiativet.

Det var den unga läraren och agronomen Fredrik Hamnström (29 år)  som på eget bevåg startade lantmannaskolan i Skara, året var 1884. Hamnström arbetade då som lärare vid Veteriärinrättningen i Skara.

Under lång tid hade det talats om både längre och kortare utbildningar för lantbrukets del, men både bönder och allmänheten var emot denna tanke. Hamnström lyckades samla elever till en utbildning som varade två vinterterminer. Utbildningen förlades på vintern, då eleverna inte kunde lämna sina gårdar under somrarna. Inträdeskravet var erfarenhet från arbete inom jordbruket. 

Den första elevkullen bestod av sex personer och undervisningen var uteslutande teoretisk. Elevantalet ökade i rask takt och man tvingades flera gånger byta lokaler. Maxtaket på antal elever sattes vid 40.

Skolan var från början en privat skola som finansierades med elevavgifter. Någon egen ersättning kunde Hamnström inte räkna med  de första åren. Men efter fyra år fick den ett årligt anslag från staten på 3000 kronor och från Skaraborgs läns Hushållningssällskap 1000 kr. I och med anslagen ställdes krav på en fastare organisation och att skolan skulle ledas av en styrelse som blev Hushållningssällskapet.

Skolan gick bättre och bättre och snart kom sökande från olika delar av landet med större elevkullar. Tidigare hade en viss lantbruksundervisning funnits vid några folkhögskolor men ingen fristående lantmannaskola. Hamnström stod fast vid att skolan skulle vara självständig och fristående, vilket snart skulle visa sig vara en riktigt bra tanke. 

Rektor Hamnström blev känd för att vårda sina elever, han var sträng men hade ett stort intresse och engagemang för sina elever. Hamnström startade bland annat Lantmannaskoleförbundet, en förening av före detta elever med uppgift att stödja skolans verksamhet. Det startades också en fond, som skulle kunna hjälpa behövande elever med lån till studier.