Skara Lantmannaskola - Uddetorp

Den nya rektorn Erik Väringer (tjänstgöringstid 1960-1978) fick ta itu med stora omorganisationer under sin tjänstetid. År 1963 beslöt riksdagen att en omorgansiation av lantbrukets yrkesskolor skulle göras. Namnet Skara Lantmannaskola ersattes med Skara Lantbruksskola och den lokala styrelsen ersattes med en regional. Undervisningen skulle nu bygga direkt på avslutad grundskola med en utbildning som varvade teori med  praktik. Alla grenar av utbildningen skulle finns inom länet antingen i Skara eller på Sötåsen, den andra lantbruksskolan. 

Lantbrukarnas maskinpark blev undan för undan större och dyrare och behovet av att kunna sköta och reparera jordbruksredskap ökade. Behovet av en maskinskötarutbildning var stort, men krävde också både stora lokaler och maskiner. En stor och välutrustad maskinhall stod snart klart och under 1967 skedde den stora om- och tillbyggnaden av skolan i övrigt. Ett modernt kök ingick i om- och tillbyggnaden vilket var en välsignelse för både personal och elever. 

År 1968 fick man tillstånd att starta en 40-veckors arbets- och driftledarkurs, s.k. AD-kurs. Den utgjorde det sista steget före lantmästarkursen på Alnarp.