Skara Lantmannaskola - Uddetorp

Ett märkesdatum var 1 juli 1971 då Uddetorp blev gymnasieskola och den så kallade jordbrukslinjens gymnasieprogram. Orsaken var då myndigheternas önskan att eleverna skulle ha ett fritt val efter utbildningens slut. Undervisningen skulle nu omfatta alla kurser som normalt ingår i en gymnasieutbildning, som engelska, svenska och matematik. Utöver dessa ämnen fanns förstås animalieproduktion, växtodling, lantbruksmaskiner, ekonomi och ergonomi. För att detta skulle genomföras måste skolan få helt andra resurser i form av mark, maskiner och djur med tanke på att eleverna bara var 16 år och med liten eller ingen yrkeserfarenhet. Det skulla ta tio år innan resurserna fanns i tillräckling mängd.

Så startade en 2-årig grundläggande utbildning med baskunskaper, som färdighetsträning, mjölkning på gummijuver, körövning med och utan redskap, utfordringsövningar. Man skaffade praktikvärdar på ett femtontal jordbruk i närheten som kunde ta emot ett par elever åt gången. 

Den förnyade utbildningen innebar också att andelen flickor ökade. Från en flicka 1932 till 30% av eleverna på 1980-talet. Jordbruksordet ersattes med naturbruk och en treårig naturbrukslinje, en trädgårdslinje och en hästskötarlinje kom till. Samarbete skedde med Sparresäters skogsbruksskola i Töreboda och skolorna fick en gemensam rektor och till viss del en gemensam lärarkår. Vissa delar av utbildningarna samlästes. Naturbrukslinjen blev nu naturbruksprogrammet.