Surte glasbruk
Glasblåsare och hyttpojkar vid Surte Glasbruk.

Samhälleliga förändringsprocesser

Med exporten av glas till olika länder skapades inte bara handelsförbindelser utan även relationer utanför arbetsmiljön. Många av de som arbeta i glasbruket var av annan härkomst, vilket medförde nya idéer om hur och vad ett samhälle behövde för att växa. Lokalt. Tyskar, Skottar, amerikaner och engelsmäns som bodde i Surte påverkade ortens politik, ekonomi och kultur. Det skulle komma att skapa nya rörelser i samhället.  Invandringen skulle medföra olika kunskaper, seder, och traditioner vilket även skulle få en större plats i samhället. Skottar och Engelsmäns stora passion för fotboll spred sig snabbt i samhället. 1898 skapades Surtes första fotbollslag: Surte FBK.

Konsekvensen av den utbredda alkoholismen skapade motståndsrörelser i samhället. Nykterhetsrörelser utformades, men även religiösa samfund samverkade med nykterhetsrörelserna. Religion och nykterhet gick ofta hand i hand. Analfabetismen var i samma grad som alkoholismen utbredd.  Kuren till detta var att skapa skolverksamheter och föreläsningsföreningar. Även politiska föreningar inrättades. Surte glasbruksbyggnader har under 1900 - talet fått olika funktioner, exempelvis badhus, lokal för föreningsliv samt kulturföreningar(biograf, musikkår, blåsorkester). Än idag finns det mycket kvar som skapades under 1800 och 1900 – tal.