Framtidsfabriken - en unik produktion

Volvo Uddevallaverken

1986 – 1993 tillverkade företaget Volvo Personvagnar Uddevallaverken bilar i Uddevalla. Företaget var en del i Volvokoncernen och hade startats genom statliga stödåtgärder, "Uddevallapaketet", som Uddevalla tilldelats när beslutet togs om att Uddevallavarvet skulle läggas ner. Volvo Personvagnar i Göteborg kunde överta anläggningar och mark på en del av varvsområdet som hette Sörvik och i avtalet ingick att Volvo fick ett omfattande lokaliserings- och investeringsstöd för att starta tillverkning i Uddevalla. Varvets stora hall för byggnation av fartygssektioner, Kärraverken, byggdes om till monteringshall för biltillverkning.

Robot som svetsar del av instrumentpanel. 2012 fanns lika många robotar, 50 st, som bilbyggare i Karossfabriken i Uddevalla. Foto: Cecilia Ahlsén, Bohusläns museum 2012..

Helbilsbyggare

Produktionssättet som fanns vid Volvo Uddevallaverken var nytt och unikt för biltillverkning – i Uddevalla arbetade bilbyggarna och varje arbetslag med hela produktionen av bilen - vilket inte hade förekommit i någon annan personbilsfabrik. ”Helbilsbyggare” kallades de, till skillnad från produktionen i en traditionell bilfabrik där man arbetar med linetillverkning, efter löpande bandet. Materialhanteringen var också modernast i Sverige på 1980-talet, med en materialsats för varje bil och ett nytt logistiksystem inom fabriken. De som byggde den allra första bilen var inte utbildade bilbyggare, utan en projektgrupp från Volvo som tillsammans med de fackliga representanterna prövade en ny arbetsorganisation för bilfabriken. Forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola deltog också. Ett av syftena med en ny arbetsorganisation var att höja statusen för bilbyggare och att göra arbetet mera attraktivt, och för att lättare rekrytera personal till Volvos alla fabriker.

Stillastående kaross

Vid Uddevallafabriken skulle varje bilbyggare ha kompetens för att göra många fler arbetsmoment vid montering än vid det traditionella löpande bandet. Varje arbetslag byggde färdigt hela bilen och produktionen lades upp kring en stillastående kaross. Arbetslagen hade stort självbestämmande och fick själva avgöra arbetsrytm och organisation i laget, och ansvarade för kvaliteten. Ett arbetslag bestod av runt 10 personer och när produktionen var helt utbyggd 1991 så arbetade cirka 50 lag i fabriken.

Mellan 1986 och 1993 byggdes drygt 70 000 Volvo 740 och Volvo 940 i Uddevallafabriken. Modellen Volvo 740 lades ner 1989 – 1990, då man i Uddevalla gick över till tillverkning av Volvo 940.

Starka protester vid nedläggning

Efter bara sju år beslutade Volvo Personvagnar att upphöra med tillverkningen i Uddevalla, trots protester och starka påtryckningar från Uddevalla kommun om en fortsatt drift av fabriken. När fabriken stängdes 1993 fanns så många som ca 840 anställda och 40 procent var kvinnor – en ovanligt hög andel för att vara i biltillverkning. Argumenten för nedläggning var överkapacitet och en lågkonjunktur, men många kritiker menade att nedläggningen också berodde på att Volvoledningen inte ville ge den nya arbetsmodellen en chans att utvecklas.

Källa:  BOHUSLÄNS MUSEUM BILDARKIV
"27 år med bil – Från Volvo till Pininfarina" av Christine Fredriksen (Ur: Årsbok Bohuslän, Bohusläns museums förlag, 2012)