Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Ringön

Ringön är ett småskaligt industriområde beläget intill Göta älv i Göteborg, mitt emot den historiska stadskärnan. Som flera andra hamnområden i staden anlades Ringön i samband med att vassområden kring Göta älv utdikades under 1870- och 80-talen (1). Till att börja med var detta verkligen en ö, omsluten av en kanal i norr och med fyra hamnbassänger i söder i anslutning till Göta älv. Området var länge tillgängligt endast med båt eller järnväg, över en bro. Från stora fartyg längre ut i Göteborgs hamn fördes råvaror på pråmar dragna av bogserbåtar in till områden i grannskapet kring Ringön där de bearbetades i olika verkstäder. Råvaruhantering och underhåll pågick lokalt kring älven nära stadskärnan och i specifikt Ringön låg förtöjda pråmar, pråmvarv och enkla lagringsställen. Brandrisken var stor.

Till följd av containeriseringen har förädlingen av produkter kommit att ske i de länder där tillverkningskostnaderna och lönerna är som lägst och vi ser inte längre upplag med råvaror och halvfabrikat kring älven. Under 1950-talet fylldes kanalen kring Ringön igen och området fick en stadsplan med gator och kvarter för fortsatt industriell expansion. Främst etableras småverkstäder och lager. Två decennier senare bedömdes Ringön ha varit ett välfungerande område ”utan utvecklingsproblem” (2).

Andra industriområden på norra älvstranden som var uppväxta kring varvsindustrin drabbades hårt av 1970-talets oljekris i kombination med strukturella förändringar i den industriella sektorn. Stora ytor efter norra älvstranden övergavs men sedan 1980-talet har Göteborgs stad använt dessa för ny bebyggelse och försökt omvandla stadens image från tung industriell karaktär till en blandstad av renare och ljusare snitt för kunskapsindustri och vattennära bostäder. Den här älvstrandenutvecklingen närmar sig nu stadens mitt. Näst i tur för omvandling står områden i anslutning till den historiska stadskärnan; dels södra älvstranden strax väster om kärnan, dels Frihamnen belägen mitt emot den senare.

Ringön som ligger granne med Frihamnen kommer påverkas direkt genom att Götaälvbron ska bytas ut och den nya brons fäste anläggas mer mot öster på Hisingssidan och ta några kvarter av Ringön i anspråk. Resten av Ringön sägs ha en planeringshorisont på ytterligare tjugo år. Men i och med att kvarteren kring den nya bron kommer få kontor och möjligen bostäder, kan det tänkas att acceptansen för vilka verksamheter som fortsatt kan vara kvar i Ringön blir lägre.
--------------------------------------------------
(1) Kulturmiljöunderlag. Program Frihamnen 2012, sid 19; Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg, 1999, sid 399.

(2) Göteborgs kommuns verkstadsindustriutredning 1978, sid 344.

Social Bookmarking

Hamnen 1932

Item Relations