Ernst Backman anlägger en upphalningsslip

Ö-varvet Öckerö

Det var i en brytningstid när Ernst Backman år 1916 startar en varvsverksamhet vid viken där nu Öckerö hamn finns. Verksamheten fick namnet Ernst Backman Slip & Mekaniska Verkstad. Åren därefter startade även andra maritima verksamheter här och hamnen muddrades. Dessa år fanns ett stort antal fiskebåtar på öarna i skärgården - på Hönö kunde man räkna till ca 60 fiskebåtar och på Öckerö ca 30 fiskebåtar. Efterfrågan på varv med upphalningsslipar där fiskebåtar kunde tas upp för översyn och underhåll, liksom för reparationer, var därför stor.

Ernst Backman kom ursprungligen från Lysekil och var utbildad i både motorkunskap och ekonomi. De närmaste åren innan flytten till Öckerö hade Ernst arbetat vid AB Marstrands Mekaniska Verkstad i Marstrand i södra Bohuslän. 1899 gifte sig Ernst med Hilma Larsson som var sömmerska och som kom från Mölndal och de fick sex barn mellan åren 1900 och 1908.

Vid 1910-talet expanderade fiskerinäringen - nu började nya fisketekniker att användas och genom närheten till Göteborg och goda transportmöjligheter per järnväg så var efterfrågan på fisk stor.

Motoriseringen

I tidigt 1900-tal hade fiskeflottan börjat att motoriseras och fiskelagen kunde utsträcka sina fiskeresor längre ut till havs och utöva ett havsfiske av ett annat slag än tidigare. På 1910-talet slog motoriseringen igenom helt och större delen av den bohuslänska fiskeflottan blev utrustad med råoljemotorer. För varven blev den mekaniska sidan med service och reparationer av motorer, liksom motorinstallationer viktiga i varvsverksamheten. Montörer och mekaniker blev viktiga yrkesgrupper vid varven, för installation och reparationer av de många råoljemotorer som fiskebåtarna utrustades med.

Ö-varvet Öckerö
Ö-varvet Öckerö

Öckerö Slip och Mekaniska Verkstad, Bröderna Backman

Efter åtta år kom den första upphalningsslipen vid varvet att flyttas och en ny slipanläggning anlades på norra sidan av hamnviken – där varvet fortfarande ligger idag. Den första slipen hade anlagts på ett skär, vilket var opraktiskt med tanke på att utrymmet och expansionsmöjligheterna var begränsade. På den nya slipen kunde tre fartyg på ca 60 fot torrsättas samtidigt. En verkstadsbyggnad anlades också och hamnbassängen utanför slipen muddrades. Här drev Ernst Backman varvsverksamheten fram till år 1945, då de tre sönerna gick in som ägare. Namnet ändrades då till Öckerö Slip och Mekaniska Verkstad, Bröderna Backman. Ett tiotal man var anställda på 1940-talet och företaget var inriktat på underhåll av fiskebåtar och reparationer och byten av motorer.

Ö-varvet AB

1966 var det åter dags för ett generationsskifte då Rune Backman och David Oscarsson blev ägare. Varvets namn ändrades till Ö-varvet AB. Man uppförde en ny verkstadsbyggnad, slipen förstärktes och nya kajer anlades.