Dataverksamhet & Information

Skara Semin

År 1961 anskaffades datamaskinen EMIL, den första i sitt slag inom föreningsrörelsen. Husdjursföreningarna hade inte kunnat bedrivas utan ADB. Det hade varit på gränsen till omöjligt att på traditionellt sätt samla in, bearbeta och utvärdera det enorma material som fanns.
I början gick det mesta snett. Det förekom inkörningssvårigheter, rapportörerna hade bristande kunskap och precisering vid lämnandet av uppgifter. Men allt löste sig på sikt och datorn fick en alltmer central plats i arbetet.

Kokontrollen matades direkt in i datorn redan från början. Liksom grundmaterial för NAT-bedömningen av tjurar. Senare tillkom det ena området efter det andra. Även externa tjänster utfördes. Dessa kom senare att få en sådan stor omfattning att de bröts ur SHS - Svensk Husdjursskötsel - och överfördes till Lantbruksdata.

I slutet av 1970-taet skaffade Skara Semin en egen minidator med tillhörande kringutrustning. Den var dels ett komplement till datorerna på Lantbruksdata, dels ett sätt att kunna erbjuda medlemmar en bättre datorservice. Satsningen var djärv men kom att visa sig som en bra investering.
De erfarenheter och den förbättrade service till medlemmarna lyckosam och detta drog Semin nytta av när datoriseringen senare tog fart.

År 1985 tog Skara Semin första steget i nästa stora satsning, samtliga regioner i skulle få tillgång till datakraft. Alla regioner skulle förses med skrivare och terminaler uppkopplade mot vår egen dator före utgången av 1988. Detta mål klarades.

Datakraften användes i första hand för det s.k. seminordersystemet med utskrift av beställda semineringar. Dessutom gör datorn en genomgång av de uppgifter den har om besättningen i stort. Den utarbetar sedan automatiskt ett förslag med åtgärder, som det kan vara rationellt att utföra samtidigt med semineringsbesöket.
Det kan vara djur som ska dräkthetsundersökas. Djur som tidigare seminerats och behandlats och som kan vara aktuella att kontrollera. Eller det kan gälla djur, som borde seminerats tidigare och som därför bör undersökas närmare. Till veterinärernas hjälp har Semin tagit fram dataprogram för specialutskrift av nödvändiga data.
Datorn används naturligtvis även till alla ekonomiska rutiner liksom medlemsregister.

Datorutvecklingen fortsätter, det verkligt stora steget var när den enskilda lantbrukaren fick sin egen dator. Då kunde de i princip dagligen utnyttja Semin som rådgivare genom att låta sin dator kommunicera med Semin via det vanliga telenätet. Naturligtvis kommer den fortsatta personliga kontakten och informationen att ske. En dator kan aldrig ersätta värdet av e personlig kontakt, vid kretsmöten, lantbruksmässor och "öppen-gård"- arrangemang t.ex.