Hoppets årtionde 1980-talet

Anslutningen fortsatte att öka under första hälften av åttiotalet. Nötsemin hade som mest 126 647 djur 1983/84 och kokontrollen 84 900 djur 1984/85. Genom införandet av det så kallade tvåprissystemet i juli 1985, vände den positiva trenden.

En minskning av antalet kor var dock nödvändig för att produktionen skulle komma i balans med konsumtionen. Samtidigt ökades emellertid ansträngarna för att få nya lantbrukare att ansluta sig. Framför allt till kokontrollen. Dessutom anpassades servicen, för at kunna behålla anslutna medlemmar.

Olika arbetsgrupper diskuterade föreningens framtida service och organisation. Detta fick till följd att brunstanmälningstiderna tidigarelades. Att tjuranvändningssystemet - Skarasystemet - ändrades. Från att vart tredje djur seminerats med ungtjur, till vartannat djur. Udda årtal semineras härefter kor med udda öronnummer med ungtjur.

Djurägarsemin infördes även för nötsemin. Delanslutning accepterades mot en högre avgift. Två principiella förändringar, som knappast varit möjliga under exempelvis 1970-talet.

Sektionerna bytte namn till regioner och fick samtidigt ett ökat ekonomiskt resultatansvar. Utflyttningen av datorkraften från huvudkontoret till regionkontor är ett led i det delegerade ansvaret.

Genom att produktionen begränsades ändrades också servicens inriktning. Att hjälpa medlemmarna till lägre produktionskostnader har blivit allt viktigare. Resultatanalys - bl.a. RAM - och veterinärservice är några exempel. I avelsarbetet har hänsynen till egenskaper som bättre hållbarhet och bättre motståndskraft mot sjukdomar ökat.

Något som diskuterats ingående de senaste åren är de nya bioteknikerna. Främst embryoöverföring, användning av genteknik och tillväxthormon. När det gäller embryoöverföring har Skara Semin utfört ett relativt omfattande utvecklingsarbete, som gett värdefulla erfarenheter. Idag sker arbetet på lantbruksuniversitetet som ett samarbetsprojekt med husdjursorganisationen.

När det gäller genteknik har Skara Semin tagit bestämt avstånd från tekniken med överföring av gener mellan husdjur och det accepteras inte heller tillväxthormon.