Suggkontroll & Svinsemin

Skara Semin

Skara Semins viktigaste tjänst på svinsidan år 1987 var suggkontrollen. En tjänst, som ska fylla tre olika behov. Den är ett hjälpmedel i det allmänna avelsarbetet, både inom besättningen oh på riksnivå. Men den är också ett viktigt styrmedel i djurägarens egen ekonomiska planering.
I den officiella kontrollen deltar alla besättningar som producerar avelsdjur, dvs. galt- och gyltproducenter. Brukskontrollen är i första hand ett hjälpmedel för produktionsuppföljning och urval av rekryteringsdjur i bruksbesättningar. Genom att kombinera med RASP, Semin dessutom ge en information om den totala lönsamheten - inklusive kostnader för byggnader, foder , arbete och övriga insatser i smågrisproduktionen.

I suggkontrollen ingår slutligen givetvis också hjälp med t.ex. avelsplanering, dräktighetsundersökningar, avvänjningsplanering och annan rådgivning. Inom svinsemin t.ex.

Skara Semin har bl.a. studerat fertilitetsstörningar i svinseminbesättningar. Det har hållits kurser för att utbilda djurägare i seminering. På Skara Semin bedrivs visserligen en viss seminering i egen regi - i nära samarbete med de olika slakteriföreningarna. Men själva semineringsarbetet har sjunkit med över 80 % på mindre än tre år.

1987 utfördes istället arbetet till allra största delen av djurägaren själva, och sperman kommer direkt från galtstationen, konkurrensen är svår inom detta område. På grund av lägre koncentration av spermier i ejakulatet, kan sperman inte spädas lika mycket som tjursperma. Det ger ett dyrare sperma. Dessutom fanns då i slutet på 1980-talet inge riktig bra djupfrysningsmetod. Färsk sperma måste alltså användas och då kan som sagt djurägaren lika gärna gå direkt på galtstationen. Sedins uppgift blir istället rådgivarens oh utbildarens.