Utveckling på 1950-talet

Skara Semin

1950-talet inleddes på samma sätt, som det gamla decenniet avslutats. Med förhandlingar för att hitta en lösning på va en ny tjurstation skulle förläggs. Vara diskuterades, liksom Klagstorp utanför Skövde för att bara nämna några exempel. Man köpte gården Nattorp vid Skara men säljaren ångrade sig och köpte kunde inte fullföljas.
Ärendet drog ut på iden, men i juni 1950 kunde slutligen årsstämman fatta beslut om att förvärva Örnsro. I mars året därpå kunde den nya stationen tas i bruk. Arbetet i de underdimensionerade och primitiva lokalerna vid Götala var äntligen ett minne blott.

Den 26 september 1952 hölls ett sammanträde på hotell Minerva i Trollhättan. Initiativtagare var representanter från olika tjurföreningar inom Göta Älvdalen från Starrkärr i söder till Upphärad i norr. Man beslöt att bilda en seminförening - Älvsborgs Norra Seminförening. Till ordförande valdes Daniel Aronius, som 1953 efterräddes av Hugo Östberg, Hol, Västra
Tunhem.

Över 2000 kor hade försökstecknats. Dessutom fanns ca 1200 kor runt Trollhättan som var anslutna till seminföreningen i Skara. Dessa skulle i händelse av att en station för seminverksamhet kom till stånd i Trollhättetrakten övergå till denna. De verkliga siffrorna för första året blev - liksom i Skaraborg - betydligt mycket större. Medlemsantalet uppgick till 527 stycken med sammanlagt 4875 kor.

Som en följd av den nya föreningen, upphörde Grästorpsortens Seminförening i april 1953 och medlemmarna överfördes till Vara-sektionen och Älvsborgs Norra Seminförening, som satte upp sektioner i Trollhättan och Lilla Edet. Sperman till nya föreningen skulle första året levereras från tjurstationen vid Örnsro. En lösning, som sedan skulle förlängas ända fram till dess föreningen gick upp i Skaraförening.

Utvecklingen gick nu snabbt och under loppet av några få år blev organisationen både haltande och otidsenlig. Skaraborgs Tjurcentral hade efter nedläggningen i Grästorpsortens Seminförening bara två verkliga medlemmar av vilka Skaraortens Seminförening blivit den klart dominerande. En avsevärd spermaförsäljning skedde till Älvsborgs län. Samtidigt köpte seminföreningen i Skara låglandssperma från Halland.

Under 1954 fördes därför överläggningar och förhandlingar om en sammanslagning av Skaraborgs Tjurcentral, Skaraortens Seminförening och Skaraborgs Sydöstra Seminförening till ett enda företag. I december samma pr kunde Skaraborgs Seminförening ek. för. börja sitt arbete.
Samtidigt utfördes en första utbyggnadsetapp vid Örnsro, genom byggandet av en tjurskötarebostad och ett tjurstall med 35 platser. 1955 köptes grangården Lunnatorp (idag 1987 har anläggningen plats för 252 tjurar.
1955 bildades också Jönköpings läns Seminförening. Till ordförande valdes Bertil Carlsson, Uddebo Värnamo. Liksom vid Älvsborgs Norra beslöt man sig för att köpa sperma frpn Skaraborg.

Även under andra halvan av 1950-talet fortsatte verksamheten att växa. Älvsborgs Norra startade sektioner i Alingsås och Mellerud och Skaraborg n i Vartofta, som dock snabbt slogs samman med Tidaholmssektionen.
Men 1950-talet bestod givetvis inte enbart av organisatoriska förändringar. En hel del hände också på seminsidan.

1952 publicerades t.ex. en rapport om de första framgångsrika försöken med djupfrysning av tjursperma. Metoden börjande omedelbart prövas i Skara. På hösten samma år utfördes de första semineringarna med fryst sperma. Skara Semin har alltsedan dess aktivt deltagit i utvecklingsarbete och hela tiden legat mycket lång framme. Även internationellt sett.

För att bredda kontakterna med både medlemmar och sperma köpare inrättades ett avelsråd på ett trettiotal personer. Rådets uppgift var att granska det utförda arbetet och dra upp riktlinjer för fortsättningen. Tjurrekryteringen ökades. Testmjölkningsmetodiken började prövas. Man förste hitta en metod för att mäta tjurarnas förärvning v tillväxtegenskaper.

Under senare delen av decenniet följde även en intensiv utveckling på det tekniska området, som skulle inta en inta en ledande ställning i landet. Det anskaffades sofistikerade laboratorieutrustningar som faskontrastmikroskop fotoelektrisk kolorimeter och programreglerad spermakylning.
Det utvecklades en standardutrustning för frysning och hantering av fryst sperma. Det s.k. Skaraemballaget togs fram, det tillverkades engångshandskar av plast för fältarbetet, detta var några exempel på den tekniska utvecklingen.