Yrkesutbildning inom mejeri förr och nu

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Mejeriarbetare vid mejeriet i Blomberg 1930-talet

Genom att rikta yrkesutbildningar i lantbruk, inte bara hushålls- och hemkunskap, kunde nu också flickor byta könsbarriärerna på landsbygden. I de tidiga småskaliga, lantliga mejerierna hade kvinnorna spelat huvudrollen. De kvinnor som fick en högre befattning inom mejerinäringen var främst änkor.

Mejerska var titeln på kvinnor med utbildning vid någon av Sveriges mejeriskolor. Mejerskan hade en ledande ställning med ansvar för framställningen av produkterna. Mejeristen var titeln på män utbildade till motsvarande mejeriingenjörer.

Mejerierna hade förstått att utbilda mejerskor. Inom loppet av några decennier förlorade kvinnorna dessa positioner. Vid mellankrigstidens slut fanns inte längre några mejerskor kvar. Ansvaret för mjölkproduktionen hade förmanligats, smörning och ystning hade överförts till mejeriindustrin. De kvinnliga mejeristerna ersattes av manliga mejerister i samband med industrialiseringen av mjölkhanteringen. Mejeristkåren lyckades också könssegregera utbildningen, där männens studier hade starkare teoretiska inslag än kvinnornas och som klart syftade till ledande positioner vid större anläggningar. I sin strävan att etablera en professionell yrkeskår definierade man mejeriarbetet som manligt detta säkrade statusen i yrket och ledande befattningar som gav en mer gynnsam löneutveckling. Idealkvinnan som jobbade inom jordbruk skulle vara kraftig, det blev allt okvinnligare att vända ostar och bära mjölkkannor under mellankrigstiden. Denna samhällsutveckling innebar att karriärvägen för den ambitiösa bonddottern blev ointressant. Andra yrkeskårer som ansågs som mer lämpligt var lärarinnor, sjuksköterskor och kontorister.

Vid yrkeshögskolan i år 2020  finns en 48 p kurs för utbildning till mejerist. Kursen ger övergripande hantverksmässig ystning och förädling av mjölkprodukter. Den innehåller bl.a mjlkens kemi och mikrobiologi, hygien, patogena bakterier och riskbedömning, syra och mognadskulturer, sensorisk bedömning, lagring och mognad, emballering och förpackning samt teknisk utrustning. 

Obligatoriska kurser är :

  • Byggnader och livsmedelslokaler, anpassat till lagstiftinge och lämplighet för området ekonomi och entreprenörskap för mathantverkare
  • Grundläggande ekonomi och företagande och entreprenrstänkande
  • Examensarbete - Eget arbete med muntlig och praktisk redovisning
  • Arbetsplatsförlagd praktik fördelad över flera perioder
  • Livsmedelskemi och mikrobiologi för mathantverkare -kemisk sammansättning samt mikroorganismer inom livsmedelsförädling
  • Livsmedelssäkerhet
  • Mathantverk och marknadsföring