Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och Stenhuggeriets Vänner

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

År 1982 bildades Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och syftet var att vårda och bevara de byggnader och anläggningar som fanns vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. 
Stiftelsen fick vid start den den gamla verkstadsbyggnaden med maskiner samt ett mindre markområde som gåva och rätten att nyttja dessa utan tidsbegränsning. År 1993 fick stiftelsen även nyttjanderätt till nya verkstadsbyggnaden och ett större markområde. 

Stiftelsen ska enligt stadgarna sköta förvaltningen på sådant sätt att den miljö som fanns ska bevaras så orörd som möjligt. En viktigt del i nyttjanderätten är att försöka bevara de yrkeskunskaper som krävs för stenhuggeriets drift. Detta kom att se genom att anläggingarna hålls tillgängliga för kursverksamhet. 

Enligt stadgarna ska stiftelsen sköta förvaltningen på ett sådant sätt att den miljö som fanns vid stiftelsens bildande bevaras så orörd som möjligt. Byggnader, anläggningar och inventarier ska underhållas så att anläggningen som helhet kan drivas under längre eller kortare perioder. De ska om möjligt hållas tillgängliga för allmänheten.

Stiftelsen är ideell och anläggningen får inte drivas i vinstsyfte eller utgöra en konkurrenshot med ortens befintliga stenindustri. 

Föreningen Stenhuggeriets Vänner bildades 1983 dess uppgift är att bevara, vårda och levandegöra Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och drivs i samarbete med stenhuggeriets stiftelse. 

I början var flera äldre yrkesmän verksamma i föreningen och det var viktigt att ta tillvara på deras erfarenheter och yrkeskunskaper. Många som besökt Råbäcks stenhuggeri har haft intresse att få pröva att hugga i sten, som medlem har man möjlighet att arbeta i sten, renovera maskiner, byggnader eller visa anläggningen för besökare.