Stenhuggeriet blir kulturhistorist minnesmärke

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

År 1984 beslöt Länsstyrelsen att Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och markområdet runt omkring skulle bli ett lagskyddat byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen innebar att byggnaden och inventarierna skulle  bevaras och visa en över hundra år gammal arbetsplats. Det betyder att karaktären av verkstaden i drift ska bibehållas och att spåren av arbete inte ska stads bort. Även den yttre miljön ska ha kvar känslan av pågående verksamhet, t.ex. lager av stenblock. 

Vid vård och underhåll av byggnader och inventarier ska man ha ett varsamt förhållningssätt och sträva efter att bevara original och gamla material som träpanel, dörrar, fönster och fönsterglas m.m. Skador ska repareras och endast trasigt ska bytas ut. Åtgärerna ska göras med tradiotionella och beprövade material och metoder, så likt det befintliga som möjligt. 

Ett kulturhistoriskt minnesmärke och detta innebär:

Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.

I byggnadens inre får ingrepp ej göras i stommen, ej heller ändring av eller ingrepp i stenhuggeriets maskineri eller annan utrustning som hör till fastigheten och därtill knuten verksamhet.

Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård-och underhållsarbeten skall utföras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. 

Området kring byggnaden ska hållas i sådant skicka att byggnadens utseende och karaktär inte förvanskas