Ed idag

Dals-Ed

Under 1900-talets andra hälft har samhället utvecklats med handel och industri som bas vid sidan av turismen. Orten har under den här perioden vuxit åt alla håll genom förtätning med villabebyggelse, och enstaka handel- och industribyggnader, det senare kanske främst i Jordbron i samhällets sydöstra del. Från och med år 1970 bor det fler människor i tätorten än på landsbygden, och från detta år är fler anställda inom Eds industrier än inom skogs- och jordburk.

Under 1960- och 70-talet tillkom ett litet antal hyreshusområden med större huslängor i två respektive tre våningar. Bostadsbristen var stor i hela landet under den här tiden, även på mindre orter som Ed. För att lösa problemet uppfördes hyreshus i snart sagt alla samhällen, men också genom att staten skapade förmånliga låneregler för att stimulera byggandet av småbostadshus. De villamattor som anlades i Eds utkanter, till exempel Kronoparken i Eds nordvästra del, är ett resultat av dessa lånelättnader.

Idag livnär sig befolkningen på orten bland annat inom olika småföretag, ofta med anknytning till jord- och skogsbruk, och inom offentlig sektor. Gränshandeln är fortfarande viktig för näringslivet. Omkring 3000 personer bor nu i tätorten.

Källa: Carlsson, Carina (2012) Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 53 Dals-Eds socken, Dals-Eds kommun. Västarvet/Kulturmiljöenheten.