Torparens villkor och lön

Torparnas villkor var reglerade i ett bindande kontrakt på ett år, ouppsägligt för båda parterna under året. Vissa blev närmast livegna på de gårdar där de var anställda. På grund av de begränsade kontantlönerna förekom det att torpare hamnade i skuld hos gårdens butik där olika förnödenheter såldes och man kunde inte lösa skulden. Detta innebar att torparen inte kunde flytta till någon annan tjänst när kontraktstiden gått ut.
Trots detta var det mycket vanligt att torpare flyttade till annan gård när årskontraktet löpte ut. Torparhustrun var formellt inte tvungna att arbeta men många önskade att hustrun skulle kunna få lönearbete på gården för att dryga ut inkomsterna. Ett sådant typiskt lönearbete kunde vara att mjölka kor, vilket innebar tidig start på morgonen och sen kväll. Den del av lönen som betalades i  natura kallades stat. Men det var inte ovanligt att det kvinnorna också skulle bidra med dagsverke enligt kontraktet mellan torparen och godsherren. 

Exempel på kontrakt:

Med torparen Claes Jacobsson från Liden
uti Medelplana socken som jag till Brukare antagit å Torpet Liden
uti Medelplana socken och Kinnekulle Härad
mot fullgörande af följande willkor:

1:o Hemmanet tillträdes den 14 mars 1855 emottages efter laga syn och ansvars till hus och hägnader att wid blifwande afträde, aflämnas uti laga tillstånd samt brukas, häfdas och dikas wäl enligt det brukningssätt, som af ägaren föreskriwes. 

2:o Åboen ansvarar för alla personliga skatter och Brandstodsafgiften för husen samt gör årligen:

Mansdagswerken 156 st. personligt eller genom godkänd dräng på egen kost på dertill bestämda dagar
Dito 1 st per dag på kallelse. 

Qwinnsdagswerken 30 st under sommaren.
Dit 1 st per dag på kallelse

Gångebud till Hönsäter m.m st. till en mils längd i Tour med Bossg. Torpare . 

Sätta och upptaga 7 tunnor potatis mot hvar 10:de tunna och resna dem.
På bestämd tid och sätt gallra, rensa, upptaga, afkåla och lasta Rofwor eller Rotabaggar å ett Tunnland mot 4 sk. per tunna af skörden för Rotabagga och gula Rofwor och 3 för andra.

Spinna efter proftråd 3 sålp. Lin eller 6 skål. Blånor
Lämna 2 tjog friska ägg till Hönsäter mot 24 om så fordras

Anmärkningar:

Wid dagswerkens fullgörande skall åboen sjelf hålla sig med de till wanliga åker bruksarbeten nödige werktyg.
- Dagsverken utgöres när som anbefalles mot 24 skill. för mans och 18 för qwinns allt Rgs om sommaren och om wintern 18 för mans och 12 för qwins.
_ Om kosten lemns af ägren göres utan ersättning så många hjepdagar i hushållet som anbefalles. 
- Sommarn beräknas från den 24 april till 24 oktoer och beräknas Tolf (12) arbetstimmar på dagen utom bergningstiden, då arbestiden ökas efter omständigheterna, under vintern beräknas arbetstiden lika med dagens längd. 
- För uteblifwet bestämdt eller anbefallt dagswerke betalas som pligt till egaren 2 riksdaler Rgs; för hjvarje försummelse i tiden pligatas efter omständigheterna, som beror af egaren.
- De af brukaren satte potäter skola renas wid tillsägelse och plockas efter skörden så många gånger som behöfwes till dess landet är fritt från Potatis. 
- De waror som af brukaren lemnas skola på dertill af egaren utsatta tjenlig tid lemnas i fullgodt skick.
- Inga fler djur eller hägader få å hemmanet finnas än som egaren finner tjenligt.
- Jagt eller fiske får ej af Brukaren utöfwas, och är Brukaren skyldig att anmäla och beifra allt sådant då det af honom kan förmärkas och erhåller ha, om det i bewis ledes, en belöning av  ........ Riksdaler för varje gång. 

3:o För all ofrid som af Åboen kreatur, genom hans, hustrus, barns eller tjenares förwållande göres, pligts, utom ersätting af skadan, 5 Rdr Rgs för hwarje gång; wid förnyad ofred fördubblas pligten, om egaren så för godt finner.

4:o Brister Åboen häruti eller tredskas ha, dess hustru, barn eller tjenare uti uppfllandet af ofwannämnda skyldigheer, ware han pligtig, utan föregången uppsägning eller tillgodonjutande fardag, hemmanet afträda wid derpå inträffade laga afflyttningstid, hwarförutan Åboen med sin egendom genast skall ersätta den lega eller kostandsom afhemtas af den, hwilken hans försummade skyldigheter fullgjorts; men skulle Åboen, dess hustru eller barn möjligen betrds med stöd, snatteri, skogsåwerkan eller något slags foders aförande från hemmanet eller tillåta besåning af hemmanet till hälften, wisa eller yttra sturskhet, ohöflighet eller motwilja, uti hwad på sätt är föreskriwet af mig eller mina ombud anbefalles, war utom det answar lag och stadgar från hemmanet genast wräkt och skall den å hemmanet varande eller inbergade gröda wara till egarn förfallen.

Hönsäter den 14 december 1854

HD Hamilton

Med förestånede Contrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbider mig detsama ofelbart uppfylla.

År och dag som ofwan

Claes Jacobsson

Det har oftat talats om att det aldrig funnits några livegna i Sverige jämfört med andra länder, men torparkontrakten från förr är det lätt att se hur torparens liv helt var styrt av godsägaren m.fl. Husbonden kunde disponera torparen precis som han ville, han kunde säga "Kom, jag behöver dig idag" och torpare fick släppa allt sitt egna arbete hur viktigt det än var.