Skjuts och entreprenörsavtal

Gästgivaregårdarna och deras skjutsstationer var i långa tider den institution som gjorde det möjligt att resa inom Sveriges land. Före järnvägarnas tillkomst var deras verksamhet givetvis av stor betydelse, men även långt fram i vår tid sträckte denna verksamhet sig. 

För skjutsningen fanns en särskild stadga där avgiften inte fick överskridas. En skjutstavla fanns kvar ända fram till slutet av 1950-talet hos den siste gästgivaren Malkolm Johansson, där fanns de olika skjutssationerna som Västerplana skulle köra till. Priser och avstånd fanns angivna, tavlan var av järnplåt och texten var målad i rött. 


Till/från,  avstånd och pris         

Enebacken/Kållängen  1,6 nymil -  2 kr 40 öre
Tholsjö                          2,4 nymil -  3 kr 60 öre
Forshem                        1,6 nymil -  2 kr 40 öre
Lidköping                      1,6 nymil -  2 kr 40 öre
Örslösa                          2,7 nymil -  4 kr 05 öre
Vinninga                       1,4 nymil - 2 kr 10 öre

Begreppet nymil användes då det tidigare avståndet varierade beroende på terrängen. Taxan hade blivit enhetlig och gällde lika  över hela landet.

Skjutsningen uppläts genom auktion, som på uppdrag av kronofogden hölls av länsman. 

Entreprenadtiden varade i 3 år enligt bestämmelserna i Kungl. Skjutsstadgan av den 31 maj 1878.

Ett kontrakt som fanns kvar hos den siste gästgivaren Malkolm Johansson var daterat 1909. Bland bestämmelserna finns noterat: "att inom en timma skall tillgänglig häst finnas och inom två timmar erforderligt antal. Ävensom att vid anstalten skall finnas en parvagn, ett enbetsk och en släde; att nödigt antal åkdon om sådana utöver vad som är bestämt någon gång erfordras, skola av entreprenren anskaffa; att till åkdonen, vilka bör vara så beskaffade som i Kungl. Majt:s nådiga cikulär den 21 mars 1879 stadgas. Starka och fullt användbara seldon i mån av behov tillhandahålles; att entreprenören bör vara försedd med tillräckligt antal anstälndiga, nyktra välfräjdande skjutsar, vartill minderåriga ej utan resandes medgivande får användas;"

Dessutom finns bestämmelser om borgen m.m. 

Enligt detta kontrakt har entreprenöreren rätt att, utom den bestämda maximilegan, utfå 150 kronor i årigt bidrag av landstingsmedel.