Första transporten av lok till Ryssland september 1921

Första transporten av lok till Ryssland 1921

 

Den 24 mars 1921 meddelar Gunnar W Andersson att han köpt aktiemajoriteten i Munktells Mekaniska Verkstad och mötet beslutar överta aktieposten mot att han ersätts med 800 000 kr. Den 19 juni beslutas att ryssarna ska ställa 15 miljoner kronor till Nohabs förfogande (varav sex miljoner i förskott) och leveranstiden ändras från sex till fem år. Vidare godkänns ett kontrakt med en tysk sammanslutning av lokfabrikanter (det så kallade syndikatet) rörande tillverkning av 100 lok till Sovjet. Man beslutar också att flytta bolagets huvudkontor till Stockholm.

Styrelsemötet i Trollhättan den 10 september behandlar en förfrågan från den ryske generalkonsuln Fredrik Ström om Nohab kan tänka sig att anställa arbetslösa ryssar. Verkstadsledningen svarar att man först och främst vill anställa arbetslösa på orten vilket styrelsen godkänner. Samma möte tar upp den punkt i kontraktet som säger att loken skall transporteras per järnväg över Finland. Detta förutsätter att de måste demonteras och senare remonteras i "Ryssland" vilket ingen av mötesdeltagarna tror på. Trots det måste de första 50 loken sändas över Finland varför styrelsen vill att remonteringen görs i Viborg. Direktör Lindhagen får i uppdrag att åka dit för att verkställa operationen.

Den 15 november avhandlas bolagets behov av ett avtal med ett järnverk för att säkerställa behovet av stålgjutgods, smide och plåt. Man inriktar sig på Forsbacka järnverk och menar att det bästa vore om detta kunde köpas in. Förberedande förhandlingar om en sådan affär förs redan genom Nordiska Handelsbanken.