Solhusprojektet

1998 inleddes solhusprojektet där några av byggnaderna i Västra Gårdsten omdanades. Loftgångshusen försågs med solfångare som generar varmvatten, samt inglasade balkonger som bland annat värmer upp ventilationsluften i lägenheterna. Öppna passager under husen har delvis byggts igen och kom i stället att inrymma bland annat ljusa och moderniserade tvättstugor samt växthus för de boende. I samband med energisparande och innovativa lösningar gjordes också ett flertal in- och utvändiga renoveringar, bland annat målades fasaderna om. Sista delen av projektet stod klar 2003.

Östra Gårdsten blir nyfunkis

2001 startade arbetet med omdaningen av östra Gårdsten. Projektet inleddes med att två parallella byggnadskroppar längst i söder revs. Demonteringen inför terrasserna påbörjades med start på Salviagatan ner mot Muskotgatan. I samband med detta byggdes bland annat balkonger och fasadernas sjösten putsades över och fick en ljus kulör.

Skivhusens omgestaltning berättar om de nyfunkisideal som slog igenom i Sverige sommaren 1999 på H99-utställningen i Helsingborg. Denna arkitekturstil är inspirerad av internationell 1920-tals funktionalism, med Bauhaus och Le Corbusier som inspirationskällor. Stilen gör sig bland annat påmind i de slätputsade fasaderna, de stora terasserna, runda fönster och öppna planlösningar.

2004 sålde Gårdstensbostäder den tomt där de södra två huskropparna nyligen rivits. På dess plats uppförde istället nya parhus, som stod inflyttningsklara 2005. Småhusbebyggelsen utökades även på andra håll i stadsdelen. 

Göteborg Göteborg