Erik Järnåker

Erik föddes i Skånings Åsaka utanför Skara den 21 maj 1904, han var barn nummer två i en syskonskara på sju. Föräldrarna hette Johan och Hilma Svensson. Fadern var vagnsmakare och hade år 1906 och tagit lån för att köpa kvarnen Svansvik. Kvarnen var en av de nio kvarnar i socknen som låg utmed ån Flian. Kvarnen skulle användas till en modern hjulfabrik. En verkstad byggdes upp söder om dammen, maskiner anskaffades en vattenturbin inmonterades. Till kvarnen fanns en mindre lantgård med odlingsmark och djur.

Svenssons Träförädling utvidgades år 1909. Johan hade vid denna tid sex gesäller och en dräng. Då inträffade det oväntade, plötsligt var ån Flian sinad. Hjulen i verkstaden stod stilla. Detta berodde på sjösänkning av Hornborgasjön. Johan förstod vad som stod på spel. De yngre gesällerna fick gå, de äldre sysselsattes med olika förbättringsarbeten och man ägnade sig åt det lilla lantbruket. I september kom vattnet tillbaka och  konkurrensen hade hårdnat. Ytterligare några år följde med torra somrar. Efter några tuffa år orkade inte Johan längre och gesällerna avskedades, rörelsen låg nere och själv drabbades han av nervfeber och blev sängliggande under 7 veckor, detta var år 1913.

Johan var skuldsatt och maskinerna i verkstaden skulle betalas, det blev auktion. Ernst Dahlberg på Skara Tidning ropade in alla maskiner och en växel skrevs på beloppet. Detta blev ett intimt band mellan Johan Svensson och boktryckare Dahlberg. Tolv år senare löstes det sista kvarstående beloppet in.

Kvar var Johan ensam i sin verkstad och de båda sönerna Sven 12 år och Erik 10 år som fick hjälpa till efter skolan. Efter bakslagen repade sig aldrig Johan. Säljarna av Svansvik krävde betalning och familjen var nödgade att lämna stället. Hösten 1917 gick flytten till Skara.