Säveån rinner ur sjön Säven mellan Borås och Vårgårda och rinner sedan via Alingsås och sjöarna Mjörn, Lillelången och Sävelången innan den fortsätter från Floda och västerut för att slutligen mynna ut i Göteborg. Namnet Säve kommer av den äldre namnformen sæva och sæver med betydelsen lugn, stilla dvs "den sävliga ån". När isen drog sig tillbaka från Sverige gjorde smältvattnet att havsnivån låg betydligt högre än idag. Området där Säveåns dalgång idag slingrar sig var därför länge en djup havsvik. Idag syns tydliga spår av förhistorien i landskapet med sina djupa raviner, snäckskalsbankar och moränjordar. 

De första människorna som bosatte sig i Västsverige efter istiden var beroende av vattnet som transportled och vattentäkt och det finns många lämningar av bosättningar från stenåldern och framåt längs Säveåns dalgång. Det finns även exempel på gravfält från järnåldern. Mer information om fornlämningar finns i Fornsök

Idag finns det sedan tidigare ett naturreservat med namnet Säveåns dalgång på den 4 km långa sträckan mellan Floda och Stenkullen, så förutsättningarna för en guidetur är redan goda med väl upptrampade stigar och iordninggjorda spänger för passage över vattensjuka partier. Sedan har naturreservatet Säveån Hedefors nyligen tillkommit och tar vid nedströms Säveån vid Knavra bro där det första naturreservatet slutar. Vid Hedefors kraftverk öppnade 2013 ett omlöp så att laxen kan vandra uppströms ån. Omlöpet är norra Europas längsta och får avgörande betydelse för det unika laxbeståndet i Säveån.

Längs vandringsleden i naturreservatet finns olika informationsskyltar som berättar om naturen; specifika arter t.ex. men även om kulturhistoriska lämningar som de ålkistor som det fortfarande finns spår av i ån. För skyltarna ansvarar Västkuststiftelsen respektive Lerums kommun.

Läs mer om Säveåns dalgång i Västkuststiftelsens broschyr respektive på Länsstyrelsens hemsida.

Vandringsledens sträckning kan man även se på Lerumkartan. Från Floda station kan man välja att gå både på norra sidan (förbi Garveriet) och södra sidan (förbi reningsverket) om Säveån. Vandringslederna knyts ihop halvvägs mot Hillefors grynkvarn, vid Kusebackabron, och fortsätter sedan enbart på södra sidan om ån. Följ med på en industrihistorisk guidetur i den natursköna Säveåns dalgång!