Stora Ekebergs Sanatorie Axvall

Ordningsregler för patienter vid St. Ekebergs sanatorium av direktionen antagna den 20 september 1917

1. Envar å sanatoriet intagen patient är skyldig att noggrant ställa sig till efterrättelse nedanstående ordningsregler, gällande dagordning i tillämpliga delar, ävensom övriga af sanatoriets läkare och sköterskor gifna föreskrifter.


2. De sjuka skola iakttaga ett stillsamt och anständigt uppförande samt bemöta såväl sanatoriets personal som hvarandra med hövlighet. Häftiga meningsutbyten, vredesutbrott, svordomar och dylikt, som störa den allmänna trevnaden, få ej förekomma.


3. Patient får icke under sanatorievistelsen innehava eller förtära sprithaltiga drycker annat än efter särskildt medgivande af läkare. Likaså är det förbjudet att utan tillstånd mottaga matvaror och dylikt af besökande personer. Tobak få ej används i någon form.


4. Besök må patient ej utan särskildt tillstånd mottaga å andra tider eller rum än de därför bestämda.


5. Det är patienterna förbjudet att taga någon befattning med sanatoriets anordningar för uppvärmning, ventilation eller belysning.


6. Patienten hvars hälsotillstånd det medgiver, är skyldig att med hjälp tillhandagå svårare sjuka, biträda vid bäddning, städning m.m. samt att deltaga i arbete af annat slag, hvilket läkaren i särskildt fall finner för patienten lämpligt ordinera.


7. Den största aktsamhet skall iakttagas med sanatoriets tillhörigheter. Det som genom oaktsamhet eller vårdslöshet skadas eller förfares, skall av den skyldige ersättas.


8. Iakttag städse den största renlighet! Händerna bör noggrant tvättas före hvarje måltid samt munnen sköljas såväl före som efter måltiden. Vid häftigare hostanfall under måltiden, eller om det blir nödvändigt att anliga spottflaskan, måste matsalen lämnas.


9. Det är hvarje patients ovillkorliga skyldighet att vid upphostning och spottning använda de förför bestämda kärlen. Det är strängeligen förbjudet att spotta på golfvet, på marken, i tvättfaten eller i näsduken. Däremot bör näsduken vid häftigare hoststötar hållas som skydd för munnen.


10. Patient får ej utan medgivande af läkaren avlägsna sig utom sanatoriets för promenader afsedda område. På föreskrifven tid skall envar intaga anvisad plats i ligghallen och där kvarbliva den bestämda tiden. Högljudt samtal, sång eller dylikt får inte förekomma i ligghallen. Under middagsliggturen skall fullständig tystnad råda.


11. Inom sanatoriet och dess område är allt oljud förbjudet. Trakterande af musikinstrument får ej förekomma, om ej tillstånd af läkaren därtill lämnats.


12. Iakttag största försiktighet med elden! Envar åligger att tillse, att ingen åverkan sker å skogen eller planteringarna. Föremål såsom papper apelsinskal eller dylikt få ej å marken utkastas eller kvarlämnas utan skola nedläggas i för detta ändamål uppsatta korgar.


13. Den patient som gör sig skyldig till upprepade överträdelse af dessa ordningsregler eller eljest gifna föreskrifter eller so visar ett dåligt uppförande i övrigt, kan från sanatoriet omedelbart utskrivas.