Stora Ekebergs Sanatorie Axvall

Redan 1921 framhöll doktor Tengström behovet av dispensärbarnhem, där friska barn med tuberkulossjuka föräldrar skulle kunna omhändertagas, när föräldrarna vårdades på sanatoriet. Sjukhemmet hyrdes från år 1922 av landstinget och fungerade som dispensärbarnhem.

Barnkoloniverksamhet startades 1925, också på initiativ av Stefan Tengström. Syftet var att bjuda de utvalda barnen på en tids vistelse under sunda förhållanden med riklig och riktig näring. Under 60 dagar på sommaren fick 25 friska barn från tbc-drabbade hem vistas på egendomen Stora Kulhut i Lerdala socken. Påföljande år förlades kolonivistelsen till egendomen Bro i Istrums socken.

1927 förvärvade man huvudbyggnaden på egendomen Flämslätt i Öglunda socken med plats för ett 30-tal barn. Barnkoloniverksamheten fortsatte där in på 1940-talet. 

Ett särskilt problem var de ömtåliga spädbarnen till tuberkulossjuka mödrar. 1932 öppnades ett dispensärspädbarnshem i Lidköping.