Cementfabriken i Hällekis

Ägaren till Hellekis säteri, kammarherre Carl Sköldebrand, förvärvade år 1873 Hönsäters säteri. Samma år bildade han ett bolag av sina egendomar med namnet Hellekis Aktiebolag. Detta skulle enligt bolagsordningen ha till ändamål ”att idka jordbruk med där tillhörande binäringar, att tillverka kalk, alun, rödfärg och cement. Stenhuggeri fanns även som näringsgren och det inrättades andra industriella företag  vid bolagets egendomar Hellekis och Hönsäter. Aktiekapitalet skulle utgöra minst 600 000 kronor och aktierna lyda på 1 500 kronor per styck.

Bolaget var från början ett rent familjeföretag och av de 400 aktierna ägde kammarherre Sköldebrand själv 395. Främsta avsikten med bolagsbildningen tycks ha varit anläggandet av en cementfabrik på Kinnekulle. Möjligen kom idén till detta genom det samtidigt bildade Skånska Cementaktiebolaget i Malmö.

Cementfabriken i Hällekis

Cementbolaget hade för sina undersökningar i Skåne anlitat en ung ingenjör, Otto Fahnehjelm, som därefter blev anställd vid firman Früling, Michaelis & Co i Berlin. Denna firma utarbetade en fullständig plan för en cementfabrik vid Hellekis med kostnadsförslag och kalkyler. Sköldebrand tvingades emellertid att uppskjuta förverkligandet av dessa planer på grund av sina bristande egna ekonomiska resurser. Bolaget fortsatte sin rörelse i tidigare former. Jordbruket var den huvudsakliga verksamheten, kompletterad med kalkbränning och stenhuggeri.

Cementfabriken i Hällekis

Kammarherre Sköldebrand avled år 1882 och hans aktieinnehav uppdelades på barn och mågar. Stundtals var det svårt att hålla ihop familjeföretaget ekonomiskt.
En av mågarna, doktor Carl Nyström, fick år 1890 besök av en direktör Julius Frosell från cementfabriken vid Slemmestad i Norge. Denne hade tidigare även deltagit i startandet av cementfabriken på Öland. Han ansåg att Hönsäter var en idealisk plats för anläggandet av en cementfabrik och erbjöd sig ta hand om projektet. Han hade satt igång den norska fabriken och önskade nu lämna den.

Nyström tog upp saken i bolagets styrelse och fick sedan även bolagsstämman med sig. För planens förverkligande måste aktiekapitalet ökas till 900 000 kronor. Huvudparten av de nya aktierna inköpts av två nya intressenter, friherre Carl Klingspor på Råbäck och greve Gilbert Hamilton på Hjelmsäter, vilka båda tog plats i den utvidgade styrelsen.