Stora Ekebergs Sanatorie Axvall

Överläkare, husmodern och sysslomannen var de tre befattningshavare, som under direktionen ledde och styrde verksamheten på Stora Ekeberg.

Den som sökte och antogs till tjänstgöring på sanatoriet hade att personligen anmäla sig till någon av dess personer och medföra sina betyg med mera. Det fanns mycket ingående instruktioner för all personal, vilka noggrant reglerade inte bara deras arbetsuppgifter utan också sådant som vi idag anser vara privata angelägenheter.

Material och inventarier på sjukhuset skulle ”handhavas varsamt” och om man orsakande skador var man skyldig att ersätt dem. Det fanns fastställda flyttningsdagar för personal, den förste och femtonde i varje månad. I början fanns inga personalbostäder utanför den egentliga sanatoriebyggnaden, överläkarens villa var enda undantaget. Man blev hänvisad till rum på fjärde våning, där tre eller fyra personer bodde i varje rum.

Av verksamhetsberättelsen 1937 framgår det att det fanns krav på att reglera arbetstiden för personalen till 54 timmar i veckan. Detta krav blev avgörande för inrättandet av personalbostäder, eftersom personalstaben med nödvändighet måste utökas genom denna arbetstidsförkortning. Tidigare var arbetstiden helt oreglerad.
Med undantag för de tre ledande personerna fick ingen anställd lov att lämna sanatorieområdet utan att ha fått tillstånd från någon av de tre.