Wargön

Den älvfåra som funnits mellan Wargön och fastlandet hade börjat fyllas med slaggmassor från smältverket, och 1942 var älvfåran helt borta – ön hade blivit ett med fastlandet och var nu ett enda fabriksområde.

Försöken att utnyttja den använda sulfitluten mer effektivt ledde till en ny produktionsgren. Ur luten kunde lignin utvinnas, vilket blev ett viktigt bindemedel i bland annat djurfoder, cement och tegel.

Samtliga tre produktionsgrenar (papper, smältverk och lignin) expanderade under 1950-talet, då antalet anställda vid det tidigare bruket var som störst. Expansionen och omsättningen fortsatte därefter att öka, men antalet anställda att minska.

1960- och 1970-talen. Stora investeringar och utländska ägare

1960 gjordes den största investeringen i bolagets historia, med byggandet av den för sin tid mycket stora pappersmaskinen PM 5. Det betydde både fördubblad årsproduktion av papper och att det tidigare ensidiga beroendet av tidningspapper efterhand kunde ersättas med produktion av högre kvaliteter.

1965 övertog investmentbolaget Custos ägandet, och 1969 köptes Custos aktier av det amerikanska bolaget Airco. Airco sålde skogsindustridelen inklusive namnet Wargöns AB till Holmens Bruk i Norrköping och behöll endast smältverksrörelsen. Smältverket frikopplades från pappersbruket och därmed avslutades Wargöns dubbla branschtillhörighet.

Tillverkningen av manganlegeringar lades till största delen ner 1973 och ersattes av ferrokrom och ferrokisel.

2008 avvecklades den sista verksamheten på bruket.